• K jubileu

   • 09.04.2014 09:45
   • Dňa 5. júna vznikla na základe zriaďovacej listiny vtedy Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Košiciach cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Do siete základných škôl našej republiky bola MŠ SR zaradená 1. septembra 1992. V týchto dňoch si teda pripomíname 10. výročie svojej existencie.
    Okrúhle jubileum ponúka príležitosť zastaviť sa, obzrieť sa späť, zamyslieť sa nad tým, čo sa nám vo výchove a vzdelávaní v duchu kresťanskej viery podarilo dosiahnuť, čo zostáva aj naďalej naším blízkym či vzdialenejším cieľom. Nazrime teda do života školy. ...
   • Novozriadenú cirkevnú školu v r. 1992/1993 navštevovalo 434 žiakov, dnes má škola 402 žiakov v 18-tich triedach. Brány školy počas 10 roč. trvania opustilo 451 absolventov. Z nich 71,3% študuje v gymnáziách a stredných školách, 28,7% v str. odborných učilištiach. 61 žiakov začalo po skončení 4. roč. CZŠ navštevovať 8- ročné gymnázium. Prví absolventi získavajú v tomto roku vysokoškolské diplomy a posilnia rady učiteľov, lekárov, inžinierov.

    Počas 10-roč. existencie je škola pod vedením vdp. Mgr. J. Naščáka, sabinovského dekana, Mgr. P. Hužvára, riaditeľa školy a Mgr. E. Novotnej, zástupkyne riaditeľa. Súčasný prac. kolektív tvorí 27 pedagógov, 2 vychovávateľky, 6 nepedagogických zamestnancov. Od 1. januára keď bola šk. jedáleň pričlenená k CZŠ, do kolektívu patria aj jej 4 zamestnankyne.

    Výchova žiakov v cirkevnej škole je založená na princípoch lásky k Bohu a blížnemu, k pravde a spravodlivosti. Nadväzuje na výchovu v rodine, rozvíja a prehlbuje nábožnosť, vedie ku kresťanskému plneniu si povinností, k aktívnej práci a kr. spoločenstve. Zásady kresťanskej výchovy šíria kňazi, katechéti, ale aj vyučujúci jednotlivých predmetov. Súčasťou školy je od 4. 10. 2002 nová kaplnka, kde sa pravidelne 2 razy v týždni stretávajú žiaci, učitelia aj rodičia pri slávení Eucharistie. Žiaci majú v kaplnke možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Duchovný život učiteľov obohacujú mesačné duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Ružencových modlitieb či evanjelizačných programov sa zúčastňujú učitelia či žiaci. Duchovný rozmer je badateľný a citeľný aj v interiéri školy.

    Vo svetle kresťanskej viery si žiaci osvojujú nové vedomosti a poznatky v jednotlivých predmetoch., ktoré sú dané učebnými plánmi a osnovami, aby mohli uspieť v ďalšom štúdiu. V roku 2000 sa škola zapojila do projektu INFOVEK, ktorého zmyslom je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia.

    Ako náhradná škola z roku 2000 sa škola v roku 2001 dostala do  zoznamu škôl podporovaných asociáciou projektu Infovek. V súčasnej dobe je v priestoroch školy vybudovaná učebňa informatiky, v ktorej je na 10 PC možný prístup na internet. Okrem internetu slúži učebňa na vyučovanie pomocou multimediálnych CD.

    Mnohí žiaci reprezentujú školu v rôznych športových, výtvarných, hudobných, literárnych súťažiach.

    V celoslovenskej súťaži EKONÁPAD a EKOTRENAŽÉR 2000 získalo družstvo žiakov 1. miesto a týždenný pobyt v rekreačnom stredisku Slovnaftu.

    Výtvarné práce žiakov reprezentovali školu a získali aj ocenenia v medzinárodných súťažiach v Japonsku, Švédsku, Nemecku a Česku. Úroveň vedomostí žiakov dokazujú aj pravidelné popredné umiestnenie v olympiádach z jednotlivých predmetov v okresných, krajských a celodiecéznych kolách.

    Dosiahnuté úspechy nás vedú k tomu, aby sme talenty a schopnosti žiakov ďalej rozvíjali a vytvárali im stále lepšie podmienky na sebarealizáciu.

    Rodičia, ktorí nám zverili výchovu a vzdelávanie svojich detí sa na nej podieľajú aktívnou spoluprácou so školou. Rodičovská rada každoročne usporadúva pre učiteľov a rodičov spoločenský večer, rodičia podporujú školské a mimoškolské aktivity.

    Tých blízkych či vzdialenejších cieľov je mnoho. Snahou školy je, aby žiaci získali stále viac nových informácií prostredníctvom internetu, vo vyučovacích predmetoch využívali multimediálne CD a získané vedomosti vedeli uplatniť vo svojom živote.

    Ruka v ruke s nadobúdaním vedomostí sa škola usiluje aj o duchovný rast žiakov, nadväzovaním kontaktov s kat. školami.

    Nuž, zaželajme si do budúcnosti veľa tvorivých síl, trpezlivosti, lásky a Božej milosti v napĺňaní ďalších cieľov.

                                                                                                  Mgr. P. Hužvár

                                                                                                  riaditeľ školy

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie