• Október - mesiac povedomia o dyslexii

   13.10.2022 12:13

   Som dyslektik, s textom ktorý ty vidíš normálne, sa ja takto natrápim, ako ty pri tomto texte. Niekedy  vidím aj trojpísmenkové slová 40 rôznymi spôsobmi.

   Čo je dyslexia?

   Dyslexia je špecifická porucha učenia, ktorá predstavuje prekážku pri vzdelávaní                  a budovaní čitateľskej gramotnosti nielen u detí, ale aj u dospelých. Ide o poruchu, ktorej prejavy sa naplno prejavia v školskom veku pri výučbe čítania.

   Často si mýlim tvarovo podobné písmená :

   b – d – p – q   , m – n , a – o – e , l – k – h

   V slovách sa mi pri čítaní prešmykujú slabiky alebo písmená :

   ty vidíš lokomotíva, ja vidím kolomotíva              

   ty to vidíš ako : les   ja to vidím napr. ako : sel

   ty to vidíš ako : brána   ja to vidím napr. ako :  prána

   .... a ďalšie ....

   Vynechávam písmena, slabiky, slová a vety:

   Prídeš na to, ktoré písmená a slabiky som vynechal v úvodnom texte?

   Vynechávam diakritické znamienka  ( mäkčene, čiarky, ...) alebo ich nesprávne používam

   Domýšľam si koncovky slov

    

               

    

   Priblížim ti schopnosť čítania

   Schopnosť človeka čítať považujeme za jednu zo základných podmienok pre prijímanie poznatkov. Osvojenie  čítania sa formuje od raného veku. Naučiť sa čítať znamená pre dieťa zásadnú zmenu v procese vnímania skutočnosti.Čítanie je zložitý a multifaktoriálny proces, na ktorom sa zúčastňuje veľa čiastkových schopností.

    

   Čo pomôže mne a mojím blízkym pri dyslexii ?

    

   1.      Potrebujem cítiť podporu svojej rodiny a okolia (dôležitý je pre mňa trpezlivý prístup)

   2.      Potrebujem podporu zo strany pedagógov a ústretovosť v škole

   -          uprednostníte mi ústne odpovede pred klasickými písomkami,

   -          potrebujem dlhší čas na písomky alebo testy,

   -          nenúťte ma k hlasnému čítaniu pred triedou

   3.      Potrebujem prostredie, ktoré je bez stresu                                    

   4.      Pomohol by mi pravidelný nácvik čítania

   5.       Tieto kompenzačné pomôcky mi pomáhajú:

    

   -          Abeceda – tlačené písmená, písané písmená

   -          Rôzne prehľady zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka

    

   Čítacie okienka pre dyslektikov

    

    

   Zaujímavosti zo sveta dyslexie :

    

   História: Ako prvý popísal symptómy dyslexie v roku 1877 Adolf Kussmaul  a nazval ju „ slovnou slepotou“.

    

    

    

   Kto zaviedol mesiac dyslexie?

   Tento mesiac iniciovala organizácia The International Dyslexia Association a prebieha každoročne počas celého októbra.

   Aký je výskyt dyslexie ?

   4 % - 8% školskej populácie trpí dyslexiou, čo znamená, že v každej triede , kde je 20 detí, môže byť jedno dieťa s dyslexiou.

    

   V tomto školskom roku si náš školský podporný tím pripravil prednášky pre našich žiakov, spojené s aktivitami na tému dyslexia.

   Naším žiakom sme priblížili:

   -          Čo je dyslexia

   -           Ako sa prejavuje dyslexia pri učení a čítaní v školskom prostredí/doma

   -          Čo prežíva žiak s dyslexiou v školskom prostredí/doma

   -          Aké aktivity a cvičenia pomáhajú žiakom s dyslexiou,

   -          Aké kompenzačné pomôcky pomáhajú žiakovi s dyslexoiu

   V rámci tohto mesiaca (samozrejme aj kedykoľvek počas školského roka) Vám ponúkame možnosť konzultácii so školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, pri spozorovaní akýchkoľvek dlhodobých (min. 6 mesiacov)  ťažkostí u dieťaťa.

   Pri tejto príležitosti vám ponúkame aj krátky dotazník. Sú v ňom popísané najčastejšie ťažkosti, ktoré sú príznačné pre prejavy dyslexie u dieťaťa. 

   Pozorovací hárok je informatívneho charakteru. Slúži iba na odsledovanie ťažkostí dieťaťa/žiaka pri učení.

  • ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TíM

   13.10.2022 13:48

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie