• Učiteľ/-ka matematiky

   • Úväzok:
    čiastočný
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Pracovné podmienky:
    - pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2020 do 31.08.2021

    Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
    - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a od-borných zamestnancov,
    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
    - vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
    - samostatnosť, flexibilita, kreativita.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
    - profesijný životopis,
    - overená kópia dokladu o vzdelaní,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo CZS_suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie.doc na webstránke školy),
    - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
    - krstný /sobášny list – cirkevný,
    - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

    Termíny:
    Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 30. 6. 2020 do 15:00 hod. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni školy. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

    Výberové konanie sa uskutoční 6. júla 2020. Presný čas bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený telefonicky.


    Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
  • Vychovávateľ/-ka ŠKD

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Pracovné podmienky:
    - pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2020

    Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
    - úplné stredné odborné vzdelanie, resp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
    - vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
    - samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
    - profesijný životopis,
    - overená kópia dokladu o vzdelaní,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo CZS_suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie.doc na webstránke školy),
    - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
    - krstný /sobášny list – cirkevný,
    - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

    Termíny:
    Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 30. 6. 2020 do 15:00 hod. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni školy. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

    Výberové konanie sa uskutoční 6. júla 2020. Presný čas bude prihláseným uchádza-čom, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený telefonicky.


    Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
  • Asistent učiteľa

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Pracovné podmienky:
    - pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2020

    Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
    - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
    - vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
    - samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
    - profesijný životopis,
    - overená kópia dokladu o vzdelaní,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo CZS_suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie.doc na webstránke školy),
    - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
    - krstný /sobášny list – cirkevný,
    - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

    Termíny:
    Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 30. 6. 2020 do 15:00 hod. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni školy. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

    Výberové konanie sa uskutoční 6. júla 2020. Presný čas bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený telefonicky.

    Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie