• ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    PRACOVNÉ PODMIENKY:
    - pracovné miesto vytvorené v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.
    - pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 1.9.2022 do 31.08.2023

    POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A INÉ POŽIADAVKY:
    - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
    - vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
    - samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

    ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
    - profesijný životopis (EUROPASS),
    - overená kópia dokladu o vzdelaní,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo CZS_suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie.doc na webstránke školy),
    - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
    - krstný /sobášny list – cirkevný,
    - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.


    TERMÍNY:
    Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy do 31. 5. 2022 do 15.00 hod.
    Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

    Termín, čas a spôsob výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený telefonicky alebo emailom.


    Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie