Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyCirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, 083 01 Sabinov
Adresa školyUl. 9. mája 740/7, Sabinov
Telefón+421514521639
E-mailskola@czssabinov.sk
  
WWW stránkahttps://www.czssabinov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng. Katarína Hviščová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 253

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22122122115
počet žiakov242819273526422923253
z toho v ŠKD19261215     72

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaATFATFzANJAJNzBASzBIOBITzCVMCSJCIRCDTDEJFLLzFLBzFL1z
1.A               
1.B               
2.A               
2.B               
3.A  1,17            
4.A  1            
4.B  1,08            
5.A  1,17  1,22     1,22   
5.B  2,25  1,69     1,5   
6.A  1,69  1,62     1,42   
7.A  1,1  1,35     1,3   
7.B  2,62  2,38     2,62   
8.A  1,73  1,87     1,73   
8.B  1,93  1,86     2,07   
9.A  2,17  2,61     2,43   

TriedaFL2zFUTzFYZGEGGITzHUVCHEIFVINFKNBKAJKNJKRJKSRzLOHz
1.A               
1.B               
2.A     1  11     
2.B     1  11     
3.A     1  11     
4.A     1  11     
4.B     1  11     
5.A   1,22 1  11     
5.B   1,75 1  1,191     
6.A  1,811,38 1  1,311,04     
7.A  1,41,2 11,1 1,151     
7.B  2,382,05 1,242,57 21,33     
8.A  1,871,67 1,071,93 1,61     
8.B  2,141,64 1,072 1,431     
9.A  2,651,91  2,35  1,22     

TriedaMATMHRNLNzNBVNEJOBNSTJzPOCzPNPzPVCPDAPFGPVOROT1zROT2z
1.A               
1.B               
2.A1           1  
2.B1,08           1  
3.A1,61        11,22    
4.A1,08        11    
4.B1,85        11,23    
5.A1,44              
5.B1,81              
6.A1,85    1,15         
7.A1,3   1,081         
7.B2,57   2,572,05         
8.A2,13   1,891,4         
8.B2,07   1,51,14         
9.A2,65   1,711,96         

TriedaRSFRSF1RSF3RSF4RSF5RSF6RSF7RSF8RSF9RUJSJLSZBzSVYNBGzSPR
1.A              1
1.B              1
2.A          1,15   1
2.B          1,23   1
3.A          1,56   1
4.A          1   1
4.B          1,62   1
5.A          1,28   1
5.B          2,13   1
6.A          2,15   1,04
7.A         1,251,35   1
7.B         2,072,48   1,05
8.A         1,672,13   1
8.B         1,91,86   1
9.A         3,132,17   1,13

TriedaSTNzSEESKDRSKD1SKD2SKD3SPHTHDTSVTEVTHFTVPzCPTUMTzVLA
1.A               
1.B               
2.A        1      
2.B        1      
3.A        1     1,28
4.A        1     1,08
4.B        1     1,23
5.A               
5.B               
6.A               
7.A               
7.B               
8.A               
8.B               
9.A               

TriedaVPNzVUMVYVZDAz
1.A    
1.B    
2.A  1 
2.B  1 
3.A  1 
4.A  1 
4.B  1 
5.A  1 
5.B  1 
6.A  1 
7.A  1,05 
7.B  1,24 
8.A  1 
8.B  1 
9.A  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A121200
1.B121200
2.A131300
2.B131300
3.A181800
4.A131300
4.B131300
5.A181800
5.B161600
6.A262600
7.A202000
7.B202100
8.A151500
8.B141400
9.A232300

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk nás baví15 Mgr. Lucia JUSKOVÁ
Angličtina hrou9 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
Asistent učiteľa0 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
Asistent učiteľa0 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
Asistent učiteľa0 Mgr. Ivan ĎURAN
Asistent učiteľa0 Mgr. Jozef Kovalík
Asistent učiteľa0 Mgr. Kamila GOLODŽEJOVÁ
Asistent učiteľa0 Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ
Asistent učiteľa0 Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
Asistent učiteľa0 Mgr. Martina KUŠNÍROVÁ
AU služba ŠJ0 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
AU služba ŠJ0 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
AU služba ŠJ0 Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ
AU služba ŠJ0 Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
Basketbalový krúžok13 Mgr. Ivan ĎURAN
Divadlo nás baví6 Mgr. Kamila GOLODŽEJOVÁ
Futbal a florbal16 Mgr. Ivan ĎURAN
Kuchyňa očami molekúl - malý chemik6 Mgr. Monika GRAPOVÁ
Loptové hry 1.- 2.ročník17 Mgr. Miroslav NOVOTNÝ
Loptové hry 3.- 4.ročník13 Mgr. Peter KOMIŠAK
Loptové hry dievčatá21 Mgr. Ivan ĎURAN
Minecraft12 Ing.Mgr. Jozef KOVALÍK
Na ľudovú nôtu8 Mgr. Róbert BURÍK
Nebojme sa Hejného matematiky8 Mgr. Zuzana SUMMEROVÁ
Poznávanie a ochrana prírody8 Mgr. Jozef Kovalík
Rozvoj špecifických funkcií 1B1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 2A1 Mgr. Barbora MOLČANOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 2A1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 3A2 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 4B3 Mgr. Barbora MOLČANOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 5A1 Mgr. Barbora MOLČANOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 5B2 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 6A2 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 7A1 Mgr. Barbora MOLČANOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 7B5 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 8A1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 9A1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Služba v ŠJ0 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
Spevácky zbor26 ThLic. Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
Stolný tenis12 Martin Čabák
Šachový krúžok9 Martin Čabák
ŠKD 123 Ľudmila GREŠOVÁ
ŠKD 223 Bc. Miriama NOVÝSEDLÁKOVÁ
ŠKD 326 Bc. Emília KOLLÁROVÁ
Tanečný krúžok9 Mgr. Martina KUŠNÍROVÁ
Tvorivé dielne11 Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
Tvorivé dielne12 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
Učíme sa programovať11 ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ
Veselé maľovanie11 Mgr. Andrea SPIŠAKOVÁ

Záver

Vypracoval: Ing. Katarína Hviščová

V Sabinove, 1. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: