Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyCirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, 083 01 Sabinov
Adresa školyUl. 9. mája 740/7, Sabinov
Telefón+421514521639
IČO31942202
E-mailskola@czssabinov.sk
WWW stránkahttps://www.czssabinov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónMobilE-mail
RiaditeľkaIng. Katarína Hviščová051 4521 6390908 975 659hviscova.k@czssabinov.sk
ZRŠIng.Mgr.Jozef Kovalík051 4521 6390907 183 303kovalik.j@czssabinov.sk
EkonómkaIng.Andrea Lacková051 4521 6390917 167 220lackova.a@czssabinov.sk
Vedúca ŠJSilvia Labudová051 4525 1030911 526877labudova.s@czssabinov.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktE-mail
predsedaMgr.Martina Semanová051 4521 639semanova.m@czssabinov.sk
pedagogickí zamestnanciThLic.Dominika Komišaková051 4521 639komisakova.d@czssabinov.sk
ostatní zamestnanciZuzana Žilková051 4521 639zilkova.z@czssabinov.sk
zástupcovia rodičovMgr.Mária Fekiačová  
 Ing.Vladimír Štofaník  
 Mgr.Martin Jusko  
 Ing.Zuzana Ondková   
zástupca zriaďovateľaMgr.Miroslav Jacko  
 PhLic.Ladislav Cichý  
 Mgr. Renáta Hnatová  
 RNDr.Marcel Tkáč  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovKošická arcidiecéza
SídloHlavná 28, 041 83 Košice
IČO179094
Telefón055 68 28 107
E-mailabukosice@abuke.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

RADA ŠKOLY

1. zasadnutie sa konalo 14.10. 2020. Bolo zároveň posledné, keďže sa končilo funkčné obdobie Rady školy (RŠ). Konalo sa "per rollam". Hlavným a jediným bodom bolo schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020 - správa bola schválená.

Počas mesiaca október 2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy na nové funkčné obdobie. Bolo zvolených 11 zástupcov za rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Nových členov za zriaďovateľa menoval ABÚ Košice.

Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa konalo 13.11.2020. Voľba predsedu RŠ prebehla elektronicky. Predsedníčkou sa stala aj na ďalšie obdobie Mgr.Martina Semanová.

Online zasadnutie rady školy 9.3.2021 prerokovalo a schválilo nový štatút RŠ, plán zasadnutí RŠ a zvolilo podpredsedu RŠ, ktorým sa stala ThLIc.Dominika Komišaková.

PREDMETOVÉ KOMISIE

MZ 1.- 4. (Predmety na 1.stupni ZŠ) Vedúci: Mgr.Mária Janečková

8.9.2020

1/ Rozdelenie úloh a spolupráca vyučujúcich 1.-4 pri ich realizácii.

2/ Plánované akcie v  mesiacoch september, október ( podľa vývoja pandemickej situácie):

Biela pastelka - 18.9.20

Európsky deň jazykov - 25.9.2020

Deň zdravej výživy - 16.10.2020 - triedne aktivity 0

Medzinárodný deň školských knižníc 26.10 a Noc v knižnici s Julom Vernom - 23.-24.10.2020

Exkurzia Prešov- Planetárium a Výrobňa hostií

3/ Kontrola, doplnenie a aktualizácia TVVP pre jednotlivé predmety a  ročníky.

10.2.2021

1/ Priebeh a hodnotenie dištančného vyučovania.

2/ Sumarizácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok.

3/ Príprava zápisu do 1. ročníka

2.7.2021

1/ Zhodnotenia plnenia plánovaných akcií.

2/ Zhodnotenie vzdelávania, prospechu a správania žiakov v šk. roku 2020/21

3/ Návrhy a odporúčania na školský rok 2021/22

4/ Objednávanie učebníc na školský rok 2021/22

MZ ŠKD (Oddelenia ŠKD) Vedúci: Bc.Miriama Novysedláková

V rámci tohto MZ vychovávateľky dbali na rozvoj kompetencií v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Námety pre činnosť v jednotlivých mesiacoch vychádzali z ročného cyklu a liturgického obdobia. Deti v ŠKD mali možnosť v septembri na vzájomné spoznávanie, v októbri boli aktivoty zamerané na úctu k straším, november bol venovaný nášmu mestu, december Adventu a Vianociam. Zimné radovánky našli svoje uplatnenie v januári, vo februári to boli fašiangy a karneval. Oboznamovanie s knihou mali možnosť deti zažiť v školskej a mestskej knižnici v marci. Apríl bol zameraný na Deň Zeme a ekológiu. V máji naša škola slávi Deň rodiny a Deň matiek. V júni prebehli oslavy Dňa detí športovými aktivitami a deti spoznávali rôzne povolania.

PK Človek a spoločnosť (TSV, SPH, OBN, VYV, HUV, KNB, VUM, DEJ, SVY, ATF) Vedúci: ThLic.Katarína Hudáková, PhD.

3.9.2020

1/ Zhodnotenie činnosti PK za školský rok 2019/2020

2/ Formulácia plánu práce PK pre šk. rok 2020/2021

3/ Tvorba, kontrola TVVP pre jednotlivé predmety

4/ Vytvorenie plánu akcií a exkurzií na šk. rok 2020/2021

5/ Špecifické ciele činnosti PK pre predmet KNB

30.03.2021

1/ Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia

2/ Priebeh a hodnotenie dištančného vzdelávania

3/ Prístup k žiakom s IVVP

4/ Hodnotenie predmetu KNB na konci šk. roka 2020/2021

07.07.2021

1/ Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia

2/ Priebeh a hodnotenie dištančného vzdelávania

3/ Sumarizácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok

4/ Hodnotenie predmetových olympiád a súťaží

5/ Návrhy a odporúčania na šk. rok 2021/2022

PK Jazyk a komunikácia (ANJ, NEJ, RUJ, SJL) Vedúci: Mgr.Anna Tumidalská

04.09.2020

1/ Zhodnotenie plánu práce PK za šk. rok 2019/2020 a formulácia plánu práce PK pre školský rok 2020/2021

2/ Tvorba, resp. kontrola TVVP pre jednotlivé predmety a ročníky

3/ Vytvorenie plánu akcií a exkurzií na šk. rok 2020/2021

4/ Dokončiť objednávku pracovných zošitov z ANJ,NEJ, RUJ

5/ Príprava Európskeho dňa jazykov

6/ Príprava „Noc v knižnici“

7/ Príprava Medzinárodného dňa knižníc.

17.02.2021

1/ Kontrola plnenia uznesenia

2/ Dištančná výučba

3/ Projekt - Čítame radi 2

07.07. 2021

1/ Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2020/2021

2/ Dištančné vzdelávanie

3/ Zhodnotenie práce a činnosti PK

4/ Návrhy na plán práce na budúci šk. rok

5/ Hodnotenie využitia pracovných zošitov a učebníc

6/ Objednávka pracovných zošitov na budúci šk. rok

PK Človek a príroda (MAT, INF, BIO, FYZ, CHE, THD, SEE, GEG) Vedúci: Mgr.Monika Grapová

8.9.2020

1/ Formulácia plánu práce, jeho prerokovanie a schválenie pre školský rok 2020/2021.

2/ Plnenie Tematických výchovno-vzdelávacích plánov - problémy, návrhy úprav.

3/ Písomné práce a praktické cvičenia z  jednotlivých predmetov. Vyhodnotenie, závery, odporúčania pre školský rok 2020/2021.

4/ Oboznámenie so súťažami z jednotlivých predmetov.

29.3.2021

1/ Domáca príprava žiakov na vyučovanie a aktivita na hodinách.

2/ Výsledky súťažiacich v predmetových súťažiach.

3/ Plnenie Tematických výchovno-vzdelávacích plánov - problémy, návrhy úprav.

4/ Príprava žiakov 9. ročníka na Testovanie 9.

7.7.2021

1/ Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2020/2021.

2/ Plnenie predpísaných písomných prác z matematiky a laboratórnych cvičení.

3/ Výsledky Testovania 5 a Testovania 9.

4/ Výsledky vyšších kôl súťaží z jednotlivých predmetov

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 253

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21211221214
počet žiakov291926222640292537253
z toho v ŠKD28172010     75

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. zam.Počet odborných zam.Počet nepedag. zam.
TPP1519
DPP1401
Znížený úväzok802
ZPS101
Na dohodu000

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12122
vychovávateľov033
asistentov učiteľa055
spolu12930

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmet2.A3.A3.B4.A5.A6.A6.B7.A7.B8.A9.A9.BPočet hodín týždenne
INF11112111121114
RUJ       112116
NEJ       112116
MAT       4    4
THD    111     3
VYV       11 114

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Z dôvodu protipandemických opaterní bol rozsah a obsah súťaží v šk.roku 2020/2021 obmedzený.

Názov súťažeMeno žiakaokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Dejepisná olympiáda Maxim Komišak1.miesto   
 Klaudia Imrichová3.miesto   
Biologická olympiádaVeronika Lichvarčíková 3.miesto   
Biblická olympiádaMaxim Komišak 1.miesto   
 Ľudmila Triščová     
 Alexandra Krausová    
Matematická olympiádaKlaudia Imrichová úspešná riešiteľkaúčasť  
 Gréta Urdová1.miesto   
 Adrián Seč 3.miesto   
PytagoriádaZuzana Polohová2.miesto   
Minecraft CupAndrea Krausová   účasť vo finále 
Olympiáda z ANJJúlia Kandráčová 2.miesto   
Cezpoľný behJakub Kollár2.miesto   
 Lukáš Kollár    
 Matúš Dragoň    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

• V priestoroch školskej kaplnky sa pravidelne konali až do začiatku pandémie koronavírusu sv. omše za účasti žiakov, rodičov a verejnosti.

• Na školskom webe sú prezentované práce žiakov a informácie zo života školy.

• Príspevky zo života školy sú pravidelne zverejňované v mesačníku mesta Sabinov a vo Farskom liste.

• Žiaci sa pravidelne zúčastňujú kultúrnych podujatí a športových súťaží pri príležitosti Dní Sabinova.

• Účasť žiakov školy na kultúrnom programe v centre mesta k sv. Mikulášovi a k Vianociam.

• Škola bola hlavným organizátorom farských plesov

• Rodičovská rada a občianske združenie Pomoc pre CZŠ realizovala aj naďalej akciu Desiatok pre školu, v ktorej mnohí ľudia dobrovoľným príspevkom 10 EUR mesačne podporujú aktivity školy.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) DLHODOBÉ

Pomáhajúce profersie II.

Hlavným cieľom tohto projektu spolufinancovaného Európskou úniou je zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. Hlavné aktivity projektu: vytvorenie 2 pracovných miest na pozíciu asistenta učiteľa, 1 prac.miesta na pozíciu špeciálny pedagóg a 1 prac.miesta na pozíciu školský psychológ.

Microsoft Schools

Školy zapojené do tohto celosvetového programu spoločnosti Microsoft realizujú digitálnu transformáciu a integráciu technológií Microsoftu do školského vyučovania. Tieto školy profitujú z osvedčených postupov škôl Microsoft Showcase Schools a vo svojich komunitách sa z nich stávajú noví vodcovia vzdelávania.

Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Súťaž organizovaná firmou Milk-Agro a je zameraná na zber a recykláciu hliníkových viečok z výrobkov SABI a tetrapaku z čerstvého mlieka SABI.

Recyklohry

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Digipedia

Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraný na digitalizáciu regionálneho školstva v Slovenskej republike, ktorý je zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti modernizáciou vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií. Projekt zabezpečuje digitálny obsah pre regionálne školstvo, modernizáciu potrebnej infraštruktúry a zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov.

Cvičná škola Prešovskej univerzity

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu študentov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy pre pedagogickú prax študentov PU v Prešove sú vybrané školy, ktoré zaručujú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi.

B) KRÁTKODOBÉ

Biela pastelka

Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá je na Slovensku známa pod názvom Kirche in Not, spája v tejto modlitbovej iniciatíve deti na celom svete v spoločnej snahe vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete.

Medzinárodný deň školských knižníc

Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pri tejto príležitosti sa v škole uskutočnila výmenná burza kníh.

Európsky deň jazykov

Jeho cieľom je podnietiť Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Deň zdravej výživy

Aktivity na podporu zdravej výživy u detí.

Deň elegancie

Cieľom tohto dňa bolo namotivovať vzorným správaním sa v spoločnosti žiakov k predstave stať sa váženými dámami a pánmi.

Tehlička 2021

Deti svojimi modlitbami a finančnými darmi pomáhali prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička na rekonštrukciu komunitného domu na najchladnejšom mieste na zemi - v Jakutsku. Zbierku organizuovali slovenskísaleziáni, ktorí spolu s dobrovoľníkmi tento dom spravujú a šíria evanjelium v oblasti snehu a ľadu.

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

Cesta na trh práce

V rámci tohto projektu škola ako zamestnávateľ predložila žiadosť na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie s cieľom zamestnať pomocou úradu práce ľudí na pozície upratovačka, pomocná sila v kuchyni a asistent učiteľa.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.2.2017

Druh inšpekcie: tematická

Predmet inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ

Výsledky:

• Vyhľadávanie explicitných informácií - 91,67 %

• Vyhľadávanie implicitných informácií - 77,38 %

• Integrácia a interpretácia myšlienok - 52,38 %

Závery: Žiaci dosiahli vo všetkých častiach testu výsledky lepšie ako bol národný priemer SR.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky

Škola je umiestnená v jednej budove, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1956. V budove školy sa nachádza 17 klasických učební zameraných na jednotlivé predmety. Väčšina tried je dostatočne priestranná, veľká a svetlá. Škola má jednu učebňu výpočtovej techniky, učebňu fyziky, telocvičňu, školskú jedáleň s kuchyňou a školskú dielňu.

Plynová kotolňa má nainštalované 4 kondenzačné kotly Junkers, ktoré spolu s výmenou ventilov pomáhajú ušetriť nemalé finančné prostriedky za plyn a zvýšili tepelný komfort v učebniach.

Zrekonštruovaná je predná fasáda budovy, vymenené dažďové zvody a opravená ochrana pred bleskami. Boli zrekonštruované všetky toalety v škole. V celej škole sú vymenené plastové okná. Opravili sa šatne žiakov, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy a pletivom predelené priestory pre jednotlivé triedy boli nahradené uzamykateľnými plechovými farebnými skrinkami pre každého žiaka.

Boli opravené podlahy v niekoľkých triedach a v školskej jedálni a stropné svietidlá v niektorých učebniach.

Z finančných prostriedkov získaných z projektu MŠVVaŠ SR na budovanie a rekonštrukcie telocviční sa podarilo v lete 2019 vymeniť strešnú krytinu na budove školy v časti nad telocvičňou.

Na chodbách sú zriadené oddychové zóny pre žiakov s kobercom, sedacími vakmi, resp. sedačkami.

Vo výchovno-vzdelávacom procese škola využíva telocvičňu, kaplnku a školskú knižnicu. Knižničný fond tvorí viac ako 2500 titulov a je využívaný na mimo čítankové čítanie, prácu s odbornou literatúrou. Žiakom je k dispozícii jedenkrát do týždňa.

Materiálno-technické podmienky

Vybavenosť učebnicami je dobrá. Učebné pomôcky sú sústredené v kabinetoch 1. - 4.ročníka, prírodopisu, fyziky, chémie, výtvarnej výchovy, matematiky, TV a aj v učebniach.

Škola disponuje viac ako štyridsiatimi počítačmi, notebookmi, veľkokapacitnou tlačiarňou v zborovni. Cez prázdniny bolo 5 tried doplnených dataprojektormi s bluetooth pripojením k notebookom. Výpočtová technika je využívaná na hodinách informatiky a v jednotlivých predmetoch podľa dostupného softvéru, pri príprave na vyučovanie v popoludňajších hodinách, ako aj v záujmových útvaroch centra voľného času.

Všetky triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami pre žiakov. Vo viacerých učebniach boli vymenené aj školské tabule popisovateľné fixami, ktoré sa dajú využívať aj interaktívne.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

silné stránky školy:

- spolupráca s rodičmi a inštitúciami v meste

- práca v záujmových útvaroch CVČ

- využívanie informačno - komunikačných technológií

- skúsenosti s projektmi,

- všetky súčasti školy sú v jednej budove (úspora nákladov na energie),

- stabilizovaný zbor učiteľov a jeho vekové zloženie

- duchovné zázemie školy

slabé stránky školy:

- nedokončené zateplenie budovy školy

- havarijný stav strechy

- nedostatočné využívanie interaktívnych tabúľ a učebných pomôcok vo vyučovacom procese

- práca PK a MZ

príležitosti:

- areál školy so zatrávnením a stromami

- pomoc žiakom pri výbere budúceho povolania,

- podpora odborného a profesijného rastu žiakov a učiteľov,

- rozvoj komunikácie a partnerskej spolupráce učiteľa so žiakmi, učiteľa a rodiča

- skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu využívaním dostupných učebných pomôcok a elektronických materiálov,

- prístup ku kvalitným vzdelávacím materiálom,

- rozvoj žiakov v záujmových útvaroch CVČ,

- priestory školy ponúkané k dispozícii na voľnočasové aktivity pre žiakov a rodičov školy a tiež pre mládež mesta.

riziká:

- konkurencia ostatných ZŠ v meste

- nedoriešené vlastníctvo pozemku pod budovou školy

- legislatívny rámec umožňujúci obmedziť poskytovanie podielových daní na záujmovú činnosť detí prostredníctvom mesta a obcí

- zloženie mestskej samosprávy

- nezáujem niektorých žiakov o vzdelávanie a realizáciu voľnočasových aktivít napriek širokej ponuke školy

- dôsledky koronakrízy

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 29

z toho 1.stupeň: 9

2.stupeň: 20

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 31 / počet dievčat 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 29 / počet dievčat 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2/ počet dievčat 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000023739

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v SŠ a počet prijatých na vzdelávanie v SŠ

 Gymn. biling.Gymn.4.ročSOŠ-štud.odborSOŠ-učeb.odborSpolu
prihlásení21520239
prijatí21520239
% úspešnosti100100100100100

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

V zmysle Usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a Metodického usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platného od 26.10.2020 rozhodla riaditeľka školy o nehodnotení tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou (Príloha č.1).

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov

TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEINFKNBMATNEJOBNPDAPVORUJSJL
1.A               
1.B               
2.A      1 1,47   1,21 1,53
3.A1     111  1  1
3.B1,17     111,67  1  1,33
4.A1,09     1,051,231,41  1,09  1,36
5.A1,421,381,46 1,42 111,42     1,38
6.A1,151,11,11,451,3 1,211,35 1   1,35
6.B2,42,12,052,252,3 2,051,92,3 1,75   2,25
7.A1,471,671,671,931,21,331,211,61,441,13  1,171,73
7.B1,641,711,52,141,431,791,431,141,641,251,21  1,32,07
8.A1,921,881,322,41,41,842,21,22,21,561,8  2,51,68
9.A1,351,121,121,591,121,18 11,411,51,12  21,47
9.B1,9521,752,351,51,7 1,22,251,751,5  2,251,95

TriedaSPRVLA
1.A1 
1.B1 
2.A1 
3.A11
3.B11
4.A11,18
5.A1 
6.A1 
6.B1 
7.A1 
7.B1 
8.A1 
9.A1 
9.B1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A141400
1.B141400
2.A191900
3.A131300
3.B121200
4.A222200
5.A262600
6.A202000
6.B202000
7.A151500
7.B141400
8.A252500
9.A171700
9.B202000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príloha č.2

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Žiaci mohli rozvíjať svoje talenty v čase mimo vyučovania v ŠKD a v záujmových útvaroch Centra voľného času pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove. Ich činnosť však bola pozastavená z dôvodu uplatňovania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. V prevádzke boli počas roka s určitými obmedzeniami iba oddelenia ŠKD.

Ponuka záujmových útvarov v CVČ pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk ako nás baví0 Mgr. Lucia JUSKOVÁ
Basketbalový krúžok0 Mgr. Ivan ĎURAN
Čitateľský klub Jane Austenovej0 Mgr. Lucia JUSKOVÁ
Čitateľský krúžok0 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
Divadlo nás baví0 Mgr. Kamila GOLODŽEJOVÁ
Futbalový a florbalový krúžok0 Mgr. Ivan ĎURAN
Gréckokatolícke náboženstvo0 ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ
Historicko-poznávací krúžok0 PaedDr. Danka TROJANOVIČOVÁ
Kuchyňa očami molekúl - malý chemik0 Mgr. Monika GRAPOVÁ
Loptové hry 0 Mgr. Miroslav NOVOTNÝ
Minecraft 0 Ing.Mgr. Jozef KOVALÍK
Moja kariéra štartuje0 Mgr. Martina SEMANOVÁ
Na ľudovú nôtu0 Mgr. Róbert BURÍK
Nebojme sa Hejného matematiky 0 Mgr. Zuzana SUMMEROVÁ
Poznávanie a ochrana prírody0 Mgr. Jozef Kovalík
Spevácky zbor0 ThLic. Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
Stolný tenis0 Martin Čabák
Šachový krúžok0 Martin Čabák
ŠKD 124 Ľudmila GREŠOVÁ
ŠKD 227 Bc. Miriama NOVÝSEDLÁKOVÁ
ŠKD 324 Bc. Emília KOLLÁROVÁ
Školská kapela0 Mgr. Miroslav NOVOTNÝ
Školský časopis0 Mgr. Róbert MIŠKUF
Tvorivé dielne0 Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
Učíme sa programovať0 ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ
Volejbalový krúžok a prehadzovaná0 Mgr. Ivan ĎURAN
Základy elektrotechniky a elektroniky0 Mgr. Peter HUŽVÁR
Žienka domáca0 Mgr. Anna TUMIDALSKÁ

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

- škola ponúka konzultačné hodiny pre rodičov v utorok do 16.00,

- pre rodičov ôsmakov a deviatakov sú poskytované konzultácie a informácie o ďalšom štúdiu,

- zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutočnil online formou prostredníctvom videočetu v aplikácii Tems,

- konzultácie a informácie pre rodičov v oblasti poskytovania dotácií pre deti v hmotnej núdzi,

- triednické hodiny,

- komunikácia s rodičmi prostredníctvom webovej stránky školy a aplikácie Edupage,

- spolupráca s rodičmi pri organizácií podujatí v rámci školy, mesta i farnosti,

- spoločenstvo priateľov CZŠ zložené z rodičov, absolventov a sympatizantov, ktoré podporuje a propaguje činnosť školy,

- rodičovské spoločenstvo pri škole je prijímateľom príspevku z 2% z dane, ktorými podporuje jej aktivity,

- počas dištančného vzdelávania boli k dipozícii rodičoma žiakom online konzultácie so špeciálnym pedagógom a asistentmi učiteľov,

- škola spolupracuje aj s farským úradom v Sabinove, ktorý poskytuje škole aj materiálnu pomoc,

- spolupráca s Mestom Sabinov pri zabezpečovaní rôznych mestských i školských aktivít a potrieb (napr. zriadenie zastávky autobusu pred školou),

- rodičovská rada a občianske združenie Pomoc pre CZŠ realizuje akciu Desiatok pre školu, v ktorej mnohí ľudia dobrovoľným príspevkom 10 EUR mesačne podporujú aktivity školy,

- škola spolupracovala s miestnym rehoľným spoločenstvom saleziánov, ktorí organizovali pred pandémiou pravidelné duchovné obnovy žiakov .

Záver

Vypracoval: Ing.Mgr. Jozef Kovalík

V Sabinove, 1.7.2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2.7.2021

Vyjadrenie rady školy

Správa schválená v Rade školy hlasovaním "per rollam" dňa 13.10.2021.

Mgr.Martina Semanová, predsedníčka Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa 15.10.2021

Mgr.Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie