• Stanovy Rodičovského spoločenstva

    • 29.11.2013 14:04
    • ČLÁNOK 1 - Všeobecné ustanovenia

     1. Názov: Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa (ďalej len RS) je dobrovoľná

     organizácia, ktorej členmi môžu byť rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy. RS je nezisková organizácia.
     2.Sídlo:Ul. 9. Mája 7, 083 01Sabinov

      

    • viac