• Zo zriaďovacej listiny CVČ

    • 25.11.2013 10:59
    • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
     Dátum zriadenia: 25.február 2004
     Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
     Predmet činnosti: Centrum voľného času zabezpečuje rozvíjanie záujmov a organizovanie oddychovej činnosti žiakov základných a stredných škôl v ich voľnom čase, ich rodinných príslušníkov a priateľov v ich voľnom čase počas školského roka i v čase školských prázdnin.
     Zamestnanci: vedúcimi záujmových útvarov sú pedagogickí zamestnanci školy i externí zamestnanci
    • viac