• Základné informácie zo ŠJ

   • 31.08.2021 13:32
    1. Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
    2. Stravné uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu SK13 0900 0000 0005 0215 7614 (VS: každý žiak ma pridelený v Edupage) vždy mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
    3. Stravné odporúčame uhrádzať trvalým príkazom na úhradu. Pre žiakov 1. stupňa odporúčame sumu trvalého príkazu 22 €, pre žiakov 2. stupňa v sume 25 €..
    4. Ročný poplatok za úhradu režijných nákladov:  žiaci 1. – 9. ročníka 
     15,- EUR   /  1. polrok splatnosť do 15.10.2021
     15,- EUR  /  2.polrok splatnosť do 15.02.2022 
    5. Upozorňujeme rodičov, že ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni. Neodhlásená strava prepadá.
    6. Evidencia odoberania obedov v školskej jedálni sa realizuje prostredníctvom dochádzkových čipov. V prípade opakovaného zabudnutia čipu alebo nerešpektovania potreby evidencie, bude mať vedúca školskej jedálne právo obed dieťaťu NEVYDAŤ.
    7. Odhlásiť resp. prihlásiť stravu je možné deň vopred alebo vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 7:30 hod. ráno.
    8. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
    9. Odhlásenie je možné urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage,telefonicky alebo formou SMS na t. č. 051/4525 103  alebo 0950 381 714.
    10. Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy vyhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

     

    V Sabinove dňa 31.08.2021
    Silvia Labudová, vedúca ŠJ

   • Naspäť na zoznam článkov