• O predmete Katolícke náboženstvo

    • Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo je na cirkevnej škole povinný výchovno-formačný učebný predmet, ktorý dopĺňa Náboženskú výchovu určenú ŠVP. Jeho časová dotácia v ŠkVP je rozvrhnutá tak, aby v každom ročníku dosiahla 2 hodiny týždenne.

     Dieťa stále viac nadväzuje a rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou dialógu. Dialóg rozvíja nie len verbálne, ale aj symbolicky. To mu umožňuje vstúpiť do sveta symbolov slávenia. Rozvíja rozmer oslavy Boha cez gestá a postoje, v ktorých sa zjednocuje so spoločenstvom, čo ho uschopňuje rozvíjať vzťahy nie len s ľuďmi, ale aj s Bohom.

     V jednotlivých témach sa v 5. ročníku rozvíja ročníkový symbol, ktorým je dom. Dom je ľudský príbytok. Skupina domov vytvára ulicu, obec, mesto. Väčšina ľudí má svoje miesto v nejakom konkrétnom dome. Dom je skutočným domovom, keď ho tvoria  všetci členovia rodiny, ktorí sa v ňom delia o svoje pocity, zážitky, radosti, žiale. Najdôležitejší a najkrajší pre akýkoľvek dom je človek, ktorý ho napĺňa láskou k blížnym a dialógom s nimi. Takéto poslanie má napĺňať i dom Božích detí – chrám. Takýmto domom, ktorý je vybudovaný pre Boha ako príbytok, je i naše srdce. Boh chce bývať v nás, v našom živote, aby sme sa mu stali chrámom.

     Žiak sa v 6. ročníku stretáva so symbolom kameňa, s ktorým postupne pracuje v štyroch rovinách: vecnej, subjektívnej, objektívnej a náboženskej. Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je symbolom nadľudskej sily a moci. Kameň už v minulosti bol nenahraditeľný pracovný nástroj, či dôležitý stavebný  materiál. Človek, ktorý je pevným kameňom,  má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty nemennej – trvácnej pravdy.

     Náboženskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Jakubovi, ktorý postavil Bohu kamenný oltár, o Ezechielovi, ktorý dostáva prísľub: „Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa“ (Ez 11,19), pomenovaním Ježiša ako uholného kameňa a Petra ako skaly Cirkvi.

     Ročníková téma v 7.ročníku SLOBODA ČLOVEKA má za cieľ poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie. Osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu.

     Dieťa v tomto období začína túžiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. Oslobodzuje sa od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, bezpečia a ochrany. Objavením rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k druhým ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu umožňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je schopné vidieť vo viditeľnom svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboženskom prežívaní.

     V 8.ročníku je ročníkovou témou DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA, ktorá má za cieľ definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty.

     Mladý človek hľadá zmysel svojej existencie. Spoznávaním svojich pozitívnych a negatívnych vlastností objavuje v sebe Boha. Úlohou vyučujúceho je pomôcť dieťaťu objaviť v sebe hodnotu jeho dôstojnosti. Objav jeho jedinečnosti a dôstojnosti mu pomáha interiorizovať postoje a hodnoty a uschopňuje ho k plnému prežívaniu osobného života a života v spoločenstve.

     Ročníková téma ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA v 9.ročníku  vytvára priestor na spoznávanie hodnoty zodpovednosti. Umožňuje uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných a za svet, v ktorom žijem. Pomáha tiež formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a spoločenskom živote.

     Ročníkovým symbol je Kvet. Kvety kvitnú po zime a sú prvými poslami jari. Sú "svadobným" šatom prírody a mnohé z nich majú tvar kalicha alebo slnka. Keď máme niekoho radi, obdarujeme ho kvetmi. V kresťanskej tradícii nimi zdobíme oltáre, robíme z nich vence, sú pre nás symbolom nádeje a symbolom raja. Jednotlivý kvet môže byť symbolom osobnosti, husté okvetné lístky sú symbolom spoločenstva, rodiny alebo ľudí, ktorých spája veľmi úzke priateľstvo. Veľa kvetov na jednej stonke alebo rôzne kvety v jednej kytici sú symbolom spoločenstva rovnako zmýšľajúcich, symbolom veriacich jednej Cirkvi. Kvet je symbolom života a jeho vývoja, pozýva na zodpovednosť a rešpekt k životu.

     Katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.

     Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

     Predmet Rímskokatolícke náboženstvo je hodnotený známkou. Vyučujúci využíva okrem slovného hodnotenia práce žiakov aj známkovanie. Klasifikované sú vedomosti žiakov a konkrétne výstupy z aktivít v rámci jednotlivých tém. Žiaci sa delia na skupiny spájaním z rôznych tried ročníka a  zachovaním požiadavky neprekročenia počtu 20 žiakov. Vyučuje sa v triede, pričom sa využíva aj možnosť výučby v školskej kaplnke, počítačovej miestnosti, resp. exteriéri školy.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie