• Usmernenie k príprave sv.omše
   • Usmernenie k príprave sv.omše

   • 27.02.2018 10:38
   • Sv.omše v kaplnke pripravujú jednotlivé triedy. V záujme jednotného pôsobenia na žiakov pri príprave svätej omše sa triedni učitelia riadia nasledovnými pravidlami...
    1. Upozornením i osobným príkladom viesť žiakov ku správnemu vykonávaniu liturgických úkonov – prežehnanie, kľačanie, spev, zapájanie sa do odpovedí a pod. (Čupenie a sedenie na pätách k liturgickým úkonom nepatrí!)
    1. Triedni učitelia dbajú o to, aby žiaci pri svätej omši používali spevníky.
    1. Príchod triedneho učiteľa a žiakov na svätú omšu najneskôr o 7.00 hod.
    1. Nástup žiakov do kaplnky o 7.05 hod.
    1. Čítania čítať z lekcionára, nie z papiera.
    1. Prosby, podľa možnosti, pripravujú triedni učitelia so žiakmi vlastné, najviac sedem.
    1. Nástup žiakov na prosby hneď po prečítaní evanjelia.
    1. Zaradenie sa žiakov na miesto až keď kňaz ukončí záverečnú modlitbu k prosbám.
    1. Súčasne so zaraďovaním sa , odchádzajú žiaci po obetné dary.
    1. Pri príprave obetných darov dbať na ich rôznosť nedupľovať tie isté dary  /napríklad ovocie v dvoch košíkoch./
    1. Pre zabezpečenie dôstojnosti sprievodu odporúčame, najmä v nižších ročníkoch, aby sprievod viedol triedny učiteľ.
    1. Zoradenie obetných darov – najprv žiakmi pripravené dary, potom ampulky- voda, víno, potom chlieb.
    1. Triedny učiteľ zabezpečí, aby žiaci po skončení svätej omše pripravené obetné dary rozdali, len potom skutočne obetovali.

     

    PK náboženstvo

   • Naspäť na zoznam článkov