• Zriadenie CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove

   • 25.11.2013 12:51
   •      Od 1.septembra 1992 v budove sídli Cirkevná základná škola svätého Jána Krstiteľa, ktorá bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach 5.júna 1992. Súčasťou školy sú od roku 2002 školská jedáleň a od roku 2004 školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí.
   •   Myšlienka začať v našom meste dielo kresťanskej výchovy prostredníctvom cirkevnej vzdelávacej inštitúcie vznikla na Vianoce v roku 1991. Po nej nasledoval prieskum záujmu o vznik cirkevnej základnej školy. Na pozitívny ohlas zo strany rodičov potom nadväzovali žiadosti na úrady, jednania s kompetentnými predstaviteľmi mesta a školskej správy a pred samotným začiatkom školského roka predovšetkým hodiny brigádnickej práce tých, ktorí myšlienke chceli dať konkrétnu podobu.
          Úsilie zanietencov bolo naplnené 5.júna 1992, kedy na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 6 ods.3 písmena a) zákona SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 2 vyhlášky MŠ SR č.536/1990 Zb. o zriadení a činnosti cirkevných škôl č.8388/1992 zo dňa 14.5.1992 bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach Cirkevná základná škola sv.Jána Krstiteľa v Sabinove.
          Dielo sa vydarilo. Počas svojej existencie sa škola snaží rozvíjať rozumové schopnosti, oboznamovať s kultúrnym dedičstvom, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a vytvárať vzájomné porozumenie medzi učiteľmi a žiakmi. Škola počas svojej existencie dokázala svoju opodstatnenosť. Podarilo sa nám dosiahnuť úspechy nielen na úrovni Slovenska, ale aj v zahraničí.
          Pri práci s deťmi sa nezameriavame len na vzdelávanie, ale ponúkame im aj mimoškolské aktivity vo vyše 20 záujmových útvaroch Centra voľného času, ktoré vyvíja svoju činnosť od roku 2004. Sme otvorení aj pre žiakov iných škôl a v našej činnosti ponúkame možnosti aj na vzdelávanie dospelých v rámci rôznych kurzov.
          Výbornú úroveň práce v škole potvrdzuje fakt, že sme boli úspešní pri podávaní viacerých projektov v rámci Slovenska. Tieto hodnotia nezávislí odborníci a finančné prostriedky z nich nám pomáhajú skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v škole. Škola je zaradená do e-learningového programu na overovanie nového spôsobu výučby, čo prinesie nové formy, spôsoby i možnosti pre prácu s deťmi.
          Poskytujeme bezplatné kurzy práce s počítačmi v rámci projektu 40UP (práca s PC pre občanov vo veku 40 rokov a viac) a taktiež kurzy práce s programami WORD, EXCEL, POWERPOINT v rámci programu Microsoft IT Akadémie.
          Podarilo sa nám splynofikovať kotolňu, zrekonštruovať odbornú učebňu prírodovedných predmetov, vybudovať 4 učebne s výpočtovou technikou s pripojením na internet, vo vstupných priestoroch školy zriadiť školskú kaplnku, ktorú využívajú nielen žiaci školy, ale počas sv.omší ju cez týždeň navštevuje vo veľkom počte aj verejnosť. Súčasťou školy okrem vyššie spomínaného CVČ sú aj školský klub detí a školská jedáleň.

          A čo do budúcna? Poslanie, ktoré sme ako cirkevná škola dostali pri svojom vzniku do vienka, budeme aj naďalej napĺňať, veď prirodzený princíp kresťanskej výchovy spočíva vo výchove k dobru a k pravde, k ľudskej slobode.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie