• Štatút rady škôl a ŠZ v Košickej arcidiecéze 2021

   • 25.10.2023 14:32
   • V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z.z.) sa vydáva tento štatút rady školy.
   • Článok  1

    Základné ustanovenie

     

    1. V zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. sa zriaďuje Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
    2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

     

    Článok  2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy

     

    1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

     

    1. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. a k vyradeniu zo siete alebo zaradeniu do siete škôl a školských zariadení SR.

     

    Článok 3

    Činnosť rady školy

     

    1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania.

     

    1. Rada školy
    1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa,
    2. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7  písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z.z.,
    3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
    4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy,
    5. vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 citovaného zákona, a to najmä:
    • k návrhu na počty prijímaných žiakov a počtu tried,
    • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov,
    • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
    • k návrhu rozpočtu,
    • k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
    • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
    • k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu,
    • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
    • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovaného najmenej na dva roky
    1. vyjadruje sa k návrhu školskému poriadku

     

    Článok 4

    Zloženie rady školy

     

    1. Rada školy má 11 členov.
    2. Členmi rady školy  sú:

    4 zvolení zástupcovia rodičov

    2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

    1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

    4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy  

     

    Článok 5

    Spôsob voľby členov rady školy

     

    1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
    2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
    3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
    4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
    5. Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že treba doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne:
    • rodičia – doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách
    • zamestnanci školy – postupovať ako za rodičov,
    • delegovaný zástupca zriaďovateľa – požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena.
    1. Členstvo v rade školy zaniká:
    1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
    2. písomným vzdaním sa členstva,
    3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 25 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z.,
    4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy,
    5. ak dieťa člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,
    6. ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
    7. odvolaním člena rady školy, ktorého deleguje zriaďovateľ,
    8. odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

    Ak sa člen, ktorý je zvolený za pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov alebo rodičov, bezdôvodne dlhodobo nezúčastňuje na zasadnutiach, oznámi predseda rady školy príslušnej skupine voličov túto skutočnosť, príslušná skupina rozhodne, či svojho zástupcu odvolá a zvolí iného.

    1. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
    1. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
    1. Podľa § 25 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z.z. sa členstvo v rade školy pozastavuje dňom prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členstvo sa pozastavuje až do ukončenia výberového konania. Počas pozastavenia členstva sa nový člen rady školy nedopĺňa.

     

    Článok 6

    Pravidlá rokovania rady školy

     

    1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.
    2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
    3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).
    4. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy bude zverejnené na verejne prístupnom mieste.
    5. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.
    6. Rady školy na začiatku rokovania na návrh predsedu rady školy schvaľuje zo svojich členov zapisovateľa. Zápisnicu podpisuje predseda rady školy. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. Zápisnice sú uložené u predsedu rady školy. Kópiu zápisnice predseda rada školy zašle elektronicky e-mailom (v pdf formáte) riaditeľovi Arcibiskupského školského úradu v Košiciach do 7 dní od zasadnutia rady školy.

     

    Článok 7

    Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie,

    núdzového stavu alebo výnimočného stavu

     

    1. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa zasadnutie rady školy považuje za verejné aj vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos.
    2. Zasadnutie rady školy možno v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, napr. hlasovaním „per rollam“. 

     

    Článok 8

    Hlasovanie „per rollam“

     

    1. Hlasovanie "per rollam" znamená hlasovanie formou obežníka, písomne, najčastejšie formou elektronickej pošty. Také hlasovanie sa môže využívať čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, prípadne vtedy, keď je potrebné sa vyjadriť bez zbytočného odkladu a nie je možné zabezpečiť fyzickú prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov rady školy.
    2. Návrh uznesenia na hlasovanie spolu s materiálom predkladá členom rady školy predseda rady školy. Spolu s návrhom na uznesenie určí predseda rady školy lehotu na písomné vyjadrenie (minimálne 3 pracovné dni), počas ktorej členovia rady školy zasielajú  predsedovi rady školy svoje vyjadrenie.
    3. Ak sa člen rady školy nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že hlasuje za návrh uznesenia. Z hlasovania vyhotoví predseda rady školy zápisnicu.
    4. Predseda rady školy do 3 pracovných dní po lehote hlasovania oznámi výsledky hlasovania všetkým členom rady školy a pošle im elektronicky zápisnicu. 

      

    Článok 9

    Práva a povinnosti členov rady školy

     

    1. Člen rady školy má právo
     1. voliť a byť volený do funkcie predsedu (okrem zástupcu žiakov v rade školy pri strednej škole),
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
    2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a  neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi rodičom, zamestnancom školy alebo zriaďovateľovi, za ktorých bol člen rady školy volený alebo delegovaný, ktorí rozhodnú o jeho členstve.
    3. Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.
    4. Rada školy pri svojej činnosti dbá o zachovanie katolíckej identity školy.
    5. Členovia rady školy sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

    Článok 10

    Povinnosti predsedu rady školy

      

    1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
    2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
    3. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, vyplývajúce mu zo štatútu, alebo ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu.
    4. Predseda rady školy po na najbližšom zasadaní po ustanovujúcom zasadnutí rady školy predloží rade školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
    5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia rady školy. Pozvánku na zasadnutie rady školy zasiela všetkým členom rady školy a na vedomie riaditeľovi školy e-mailom najneskôr 10 kalendárnych dní pred zasadnutím rady školy. V odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú záujmy školy, môže byť zasadnutie rady školy zvolané aj v kratšom termíne, pričom pozvánka musí byť zaslaná najmenej 3 kalendárne dni pred zasadnutím.
    6. Predseda rady školy zvoláva radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a jej zasadnutie vedie podpredseda rady školy, prípadne iný, poverený člen rady školy. Podpredsedu rady školy si rada školy zvolí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
    7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
    8. Výročná správa obsahuje:
    1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku  radou školy,
    2. prípadné zmeny v zložení rady školy,
    3. prehľad o hospodárení,
    4. iné údaje (ak sú potrebné).
    1. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rady školy sa poskytne zriaďovateľovi (zaslať elektronicky v pdf formáte riaditeľovi Arcibiskupského školského úradu v Košiciach).

     

    Článok 11

    Vzťah rady školy k riaditeľovi školy a zriaďovateľovi školy

     

    1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
    2. Riaditeľ školy v súlade s príslušným právnym predpisom alebo na požiadanie poskytne predsedovi rady školy príslušné materiály, ktoré budú prerokovávané na zasadnutí rady školy v  elektronickej alebo tlačenej forme. Predseda rady školy ich následne zašle všetkým členom rady školy e-mailom najneskôr 3 kalendárne dni pred zasadnutím rady školy.

     

    Článok 12

    Hospodárenie rady školy

     

    1. Rada školy nemá vlastný majetok.
    2. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

     

    Článok 13 

    Záverečné ustanovenia

     

    (1) Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 9.3.2021 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

    (2) Jeden originál výtlačku schváleného štatútu rady školy zašle predseda rady školy do 7 dní od schválenia  radou školy na Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice.

     

     

    V Sabinove

     

     

    Dátum schválenia: 9.3.2021                                               .............................................

                                                                                                Podpis predsedu rady školy

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie