• Stanovy Rodičovského spoločenstva

   • 29.11.2013 14:04
   • ČLÁNOK 1 - Všeobecné ustanovenia

    1. Názov: Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa (ďalej len RS) je dobrovoľná

    organizácia, ktorej členmi môžu byť rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy. RS je nezisková organizácia.
    2.Sídlo:Ul. 9. Mája 7, 083 01Sabinov

     

    1. Cieľ spoločenstva:
     1. dávať do súladu výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy
     2. pomáhať škole pri výchovnej práci s deťmi predovšetkým v čase mimo vyučovania a to:
      • organizovaním kultúrnych podujatí, turistických vychádzok a športových aktivit,
      • vedením krúžkov záujmovej a technickej činnosti
      • poskytovaním materiálnej pomoci pri rozvíjaní záujmových aktivit žiakov školy (ceny do súťaží, drobné pohostenie, náklady na cestovné a pod.)
    2. dávať riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na skvalitňovanie

                          výchovno-vzdelávacej práce a zefektívnenie jej organizácie, hlavne v týchto oblastiach:

    • a/ učebné plány
    • b/ pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
    • c/ hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov
    • 4/ dobrovoľne prispievať k tvorbe finančných zdrojov a organizovať materiálnu pomoc

                         Škole (brigády, sponzorstvo a pod.)

    1. Členstvo v RS

    Členmi RS sú rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy, ktorí dobrovoľne prihlásia

    Svoje dieťa na túto školu. Účasť rodičov na stretnutiach je dobrovoľná.

    Členom nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

     

    Práva a povinnosti členov

          a/ člen má právo zúčastňovať sa na plenárnych zasadnutiach RS, podávať návrhy na činnosť,                žiadať  si informácie o činnosti a hospodárení RS.

          b/ každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške odsúhlasenej členskou schodzou.

          c/ každý člen je povinný dodržiavať stanovy RS.

     

     

    Zánik členstva

    Členstvo môže zaniknúť:

    a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inym združením

    b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

    Členská schôdza RS ako najvyšší orgán je oprávnený rozhodnúť o zániku

    Rodičovského spoločenstva.

    1. Orgány RS

    a/ najvyšším orgánom RS je členská schôdza

    b/ výkonným orgánom RS je rodičovská rada (RR)

    c/ štatutárnym orgánom RS je predseda a podpredseda RR

    d/ kontrólnym orgánom RS je revízna komisia pozostávajúca z troch volených členov.

     

     

    ČLÁNOK 2

     

    Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

    1. Najvyšším orgánom RS je členská schôdza utvorená zo všetkých členom spoločenstva
    • Rozhoduje o založení, zlúčení a zániku spoločenstva
    • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
    • Schvaľuje plán činnostia výročnú správu
    • Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
    • Volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznu komisiu
    1. Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi
    • Riadi činnosť spoločenstva v období medzi zasadnutiami členskej schôdze
    • Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
    • Volí spomedzi seba a odvoláva podpredsedu
    • Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje

    základné materiály na rokovania

    1. Štatutárnymi orgánmi RS je predseda a podpredseda RR
    2. Revízna komisia
    • Je kontrólnym orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

    Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch RS

    • Kontroluje hospodárenie spoločenstva, upozorňuje orgány na nedostatky

    a navrhuje ich odstránenie

    • Kontrojuje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
    • Revízna komisia je volená členmi RR z členov RR

     

     

     

     

     

    ČLÁNOK 3

     

    Hospodárenie

    Zásady hospodárenia

    • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
    • Spoločenstvo hospodári so získanými prostriedkami
    • Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty

    od právnických osôb

     

     

    ČLÁNOK 4

     

    Záverečné ustanovenie

    1.  Stanovy RS nesmú byť v rozpore s platnými zákonmi a štatútom zakladateľa školy.

    Text stanov schválený členskou schôdzou zašle predseda RS na vedomie zakladateľovi.

    Rovnaký postup sa zachováva aj pri zmene stanov.

    1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou RS.
    2. Zánik spoločenstva je nutné oznámiť 15 dní po ukončení likvidácie

    Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

     

     

    Stanovy schválené členskou schôdzou dňa

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie