• ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU
   • ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU

   • 22.09.2016 14:21
    • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

    • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. 

    • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 

   • ​Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca: 

    • s vedením školy 

    • školským psychológom 

    • koordinátorom  prevencie 

    • s pedagógmi 

    • s triednymi učiteľmi 

    • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania) 

    • s rodičmi 

    • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

    • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

    • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia). 

      

    1. Vykonáva príslušnú administratívnu agendu. 

    1. Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, koordinuje exkurzie do škôl). 

    1. Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov. 

    1. Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy. 

    1. V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky. 

    1. Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov. 

    1. Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient. 

    1. Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu. 

   • Naspäť na zoznam článkov