• Naši biblisti opäť zažili chuť víťazstva

     • Po pandemickom období sa dňa 28. marca 2023 opäť uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády prezenčnou formou. Pozostávalo z piatich súťažných kôl tak, ako to bolo zvykom, tak, ako to žiaden z prítomných súťažiacich ešte nezažil. Pre všetkých bola spolupráca v trojčlenných družstvách premiérou. V znamení hesla tohtoročnej olympiády, ani našej trojici súťažiacich v zložení Karin Mušinská (5.B), Simona Uličná a Maxim Komišak (8.A), nechýbala odvaha a dôvera v Boha, s ktorou sa podľa vzoru Nehemiáša, Judity, Esterapoštola Petra odhodlali zdolávať prekážky. Naši biblisti venovali svojim vyučujúcim krásny darček ku Dňu učiteľov. Ešte väčšiu radosť urobili sebe, no tú najväčšiu zásluhu na ich úspechu má nebeský Otec, ktorý ich zodpovednú prípravu odmenil presvedčivým víťazstvompostupom do diecézneho kola v Košiciach.

     • Informácie k "obedom zadarmo" od 01.05.2023

     • S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).
      • Ak máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to prostredníctvom aplikácie Edupage (cez voľbu Žiadosti/Vyhláseniaa to najneskôr v termíne do 31.3.2023. 
      • V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (je potrebné doručiť vedúcej ŠJ zápisný lístok stravníka).

      V prípade, že nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

     • Šach na našej škole

     • V rámci záujmových útvarov ponúka CVČ pri CZŠ sv.Jána  Krstiteľa v Sabinove aj šachový krúžok, ktorý zároveň pôsobí aj ako šachový klub - Šachová akadémia Pešiaci Sabinov.

      Približne 15 žiakov/členov sa pravidelne zúčastňuje rôznych školských, ale aj GPX  turnajov (Grand Prix mládeže Slovenska) pre deti do 14 rokov. To, že sa nám pomerne dobre darí svedčí aj množstvo ocenení a víťazstiev v jednotlivých kategóriách. Nakoľko je ich v tejto sezóne už naozaj dosť, zhrnul by som ich do niekoľkých číselných údajov.

      V čase od októbra 2022 do marca 2023 sme sa zúčastnili 12 šachových turnajov v deviatich mestách východného Slovenska - Košice, Humenné, Bardejov, Stropkov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Smižany, Lipany a Bijacovce. Priniesli sme si spolu 40 medailí, z toho 10 zlatých, 13 strieborných a 17 bronzových.

      Aktuálne sme sa v sobotu (18.3.2023) vrátili z 2. kola GPX turnaja, ktorý sa konal až v 100 km vzdialenom meste Humenné. Aj tu naši šachisti vybojovali ďalšie cenné kovy. V kategórii CH8 získal Daniel Novotný 2. miesto, rovnako ako aj jeho sestra Johannka Novotná získala 2. miesto v kategórii D11. V kategórii D14 dominovali dievčatá Adela Čabáková na 1. mieste a Nina Stanková na 3. mieste. Adelka bola so svojimi 6 bodmi dokonca druhá v celkovom poradí.

      Každý súťažiaci svojou účasťou a výsledkom v GPX turnajoch získava body, ktoré spolu určujú poradie jednotlivcov i tímov. Šachová akadémia Pešiaci ich doposiaľ získala 2 359 a drží sa pribežne na 6. mieste zo 187 klubov a škôl na Slovensku.

      Martin Čabák, tréner a vedúci šachového krúžku

     • Ako sa nám splnil programátorsky sen

     • Kým si väčšina našich spolužiakov užívala jarné prázdniny šiesti žiaci z našej CZŠ sv.Jána Krstiteľa  – Lukáš Seč, Matej Štefánik, František Novotný, Matej Čabák, Branislav Ondko a Adrián Seč – sme „robotovali.“ V preklade to znamená, že sme sa pripravovali na celoslovenské kolo robotickej súťaže First Lego League, ktorá sa konala 11.3.2023 v Bratislave. Poctivo sme si chystali poster, inovačný projekt – prezentáciu a v neposlednom rade aj nášho robotického hrdinu.

      S malou dušičkou, ale s veľkým odhodlaním sme sa v piatok 10.marca vybrali vlakom do hlavného mesta. Cesta bola dlhá, ale v príjemnej spoločnosti nám ubehla pomerne rýchlo. Po príchode do Bratislavy sme stihli navštíviť pamätník Slavín a v podvečer dorazili na miesto ubytovania. Po krátkom oddychu sme už začali dolaďovať detaily na sobotňajšiu súťaž.

      A nastal deň D - spoločné raňajky a ide sa na to! Registrácia – predstavenie tímu a jednotlivé kategórie. Najviac oku lahodiaca bola kategória Robot Game, ktorú bolo možné sledovať online. Z troch kôl nám najlepšie vyšlo práve 2. kolo, ktoré nás vystrelilo do semifinále. Tu prebiehali nervydrásajúce súboje robotov na hracej ploche, ktoré plnili stanovené misie.

      A potom to prišlo! Sen sa stal skutočnosťou a dostali sme sa až do finále. Všetci sme boli šťastím bez seba. Tím Sabik (to ako my) a Legoborci z Oravy bojovali do posledného dychu. Dlho očakávané záverečné vyhodnotenie určilo dva najlepšie tímy v jednotlivých kategóriách:

      1. Základné hodnoty

      2. Inovačný projekt

      3. Robot dizajn

      4. Robot Game.

      Práve v najatraktívnejšej kategórii Robot Game sme vyhrali 1. miesto a získali významné ocenenie pre našu školu i mesto Sabinov.  Bol to nezabudnuteľný zážitok a obrovská radosť nás všetkých, že sa nám spoločne podarila „veľká vec“ a šťastní a zdraví sme sa v nedeľu vrátili domov.

      Ďakujeme našej CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov za možnosť trénovať, skvelým trénerom Martinovi Olejárovi a Dominikovi Tkáčikovi za prípravu, rodičom a známym za podporu a Pánu Bohu za všetko.

      Matej Čabák (7.A) a Adrián Seč (9.A)

     • Naša škola inšpiráciou pre taliansku školu

     • Ahojte, tu je 8.A! Chceli by sme sa s vami podeliť o priebehu našej práce na eTwinning projekte.​​​​

      Čo je to eTwinning projekt?

      Je to projekt, ktorý zahŕňa medzinárodnú spoluprácu krajín (v našom prípade spoluprácu štyroch krajín, a to Talianska, Grécka, Španielska a Slovenska). Témou nášho projektu a zároveň jeho názvom je Stredovek okolo nás (Middle Ages Around Us). Tento projekt začal tým, že nám naša pani učiteľka (Lucia Jusková) navrhla, aby sme sa zapojili do projektov eTwinning. Keď sme sa dozvedeli, že budeme mať pár voľných hodín, všetci sme sa podujali na jeho realizáciu. Na začiatku sme sa zúčastnili exkurzie po vopred stanovených stredovekých pamiatkach. Prvá zastávka bola Ľubovniansky hrad, ďalej sme pokračovali do Červeného Kláštora a posledná zastávka bola Kežmarský hrad. Tieto pamiatky sme zdokumentovali v podobe fotografií a videí. 8. decembra sme mali projektový deň. V tento deň sme všetky fotografie a videá s našimi komentármi vkladali do Padletu. Spomínaný Padlet bol spoločným dielom žiakov 6.A, 7.B a 8.A.

      Čo je to Padlet?

      Padlet je externý (online) nástroj, v ktorom tvoríme elektronické nástenky. Týmto spôsobom sme v angličtine predstavili seba, našu školu, naše mesto a jeho históriu, našu krajinu a jej navštívené historické pamiatky v rámci eTwinning projektu. Jeho prostredníctvom môžeme komentovať aj príspevky ostatných zapojených krajín. Vďaka nášmu Padletu sme dokonca inšpirovali aj žiakov talianskej školy, ktorí si chcú tiež vytvoriť  vlastné motto školy.

      Čo nás ešte čaká?

      Ďalším cieľom je v marci vytvoriť spoločnú taliansko-španielsko-slovensko-grécku e-knihu o navštívených stredovekých pamiatkach.

      V apríli si pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl) vytvoríme medzinárodné tričká s vytlačenými fotografiami navštívených stredovekých pamiatok, ktoré si všetky krajiny medzi sebou prepošlú. Farba trička bude daná podľa farby vlajky danej krajiny, vopred sa na tom dohodneme. Na tričku bude:  ,,18 April: World Heritage Day´´ (18. apríl: Svetový deň kultúrneho dedičstva), tiež nápis eTwinning, vymenované všetky zapojené krajiny , zvolený slogan,  ktorý si vytvoríme. Žiaci všetkých krajín zaň budú hlasovať.

      Naše dojmy z projektu:

      Alexandra B., 8.A:,,Najviac sa mi páčilo že sme robili niečo nové , že sme zistili zaujímavé informácie o ostatných krajinách a že sme spolu ako trieda na niečom pracovali.“

      Sofia, 8.A: „Na začiatku, ako prišla pani učiteľka s týmto nápadom zapojiť sa do tohto projektu, sa mi veľmi nechcelo, ale zapojila som sa kvôli spolužiakom. Ako sme išli na exkurziu, už tam som zistila, že to neľutujem... Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie, videli krásne pamiatky a zažili kopu zábavy. Vďaka tomuto projektu sme spoznali nových ľudí, prostredie, kde žijú a dokonca sme sa (ako škola) stali ich inšpiráciou.“

      Katarína, 8.A:,,Mne sa najviac páčilo komentovanie príspevkov ostatných škôl, aj exkurzia, na ktorej som sa dozvedela veľa nových vecí:D Aj to, že sme  mohli a ešte budeme môcť spolupracovať so školami z ostatných krajín.“

      Grétka,8.A: Vôbec neľutujem , že sme sa do projektu zapojili. Ako trieda sme sa nielen zabavili, ale sme sa aj niečo nové naučili. Taktiež sme pomocou Padletu spoznali partnerské školy. Bolo to super, lebo sme si navzájom komentovali príspevky a tak sme ich aj inšpirovali na vytvorenie vlastného loga.“

      Dorota, 8.A: ,,Mne sa veľmi páčilo to ,že sme spoznali nových ľudí, zaujímavé pamiatky a hlavne to bola zábava.“

      Barbora, 8.A: ,,Podľa mňa to bol super nápad zapojiť sa do takého projektu. Zažili sme veľa krásnych a spoločných chvíľ ako trieda. Bolo super, keď sme si komentovali svoje Padlety. Bolo to zaujímavé a dozvedeli sme sa veľa nových informácií o iných krajinách. Ďakujeme za všetko .“

      Alexandra G., 8A: ,,Páčilo sa mi že sme sa mali možnosť pozrieť, ako to vyzerá v iných krajinách a že sme ako celá trieda spolupracovali.“

      Richard, 8.A: Mne sa na eTwinningu najviac páčilo to, že som sa mohol zlepšovať vo fotografovaní a taktiež aj to, že som sa o našej krajine niečo nové dozvedel. Bolo celkom zaujímavé to, že som mohol ísť na Twinspace (online  priestor na eTwinning medzinárodnú spoluprácu) a zisťovať niečo nové o pamiatkach iných krajín.“

      Oliver, 8.A: ,,Najviac sa mi páčilo na e Twinningu, že sme sa zoskupili a pracovali spolu a dozvedeli sme sa, ako to vyzerá v ostatných školách.“

      Viky, 8.A: „Na tomto projekte bolo super, že sme sa pri exkurziách dozvedeli nové veci a zažili kopu skvelých zážitkov. Taktiež to, že sme mohli vytvárať príspevky v Padlete a predstaviť sa iným krajinám.“

      Marianna, 8.A: ,,Páčilo sa mi, ako sme mohli komentovať Padlety iných krajín. Tiež že sme mohli ísť počas vyučovania na exkurziu a pozrieť  si historické  pamiatky Slovenska.“

      Lýdia, 8.A: ,,Najviac sa mi páčilo, že sme robili príspevky v Padlete. Aj to že sme mohli ako trieda navštevovať pamiatky po Slovensku.“

      Tímea, 8.A: ,,Páčilo sa mi, že sme pracovali s inými krajinami a že bola sranda.“

     • Pripojíte sa k nám?

     • Je 22 € veľa, či málo? 

      Pre jedno dieťa vo svete to môže znamenať jedlo a vzdelanie na celý rok. Pripojte sa k nám do Pôstnej vyzvy s projektom Mary´s Meals. Snažíme sa naším zriekaním drobných vecí počas pôstu ušetriť peniaze a tými potom pomôcť deťom vo svete (aj malé centy dokážu veľké veci...). Tu je niekoľko inšpirácií na šetrenie:  

      • Desiata pripravená doma, nie z obchodu; menej sladkostí, čokolády čipsov; 
      • Obmedziť nakupovanie oblečenia a nepotrebných vecí; menej míňať na zábavu,
      • Zbierať a vrátiť zálohované PET fľaše a plechovky z domácnosti, ktoré by sa inak vyhodili, 
      • Kreativita je vítaná!

      Svoje úspory si môžete zapisovať do KALENDÁRA - kalendar-post-2023.pdf

      Viac o pôstnej výzve sa môžete dozvedieť NA STRÁNKE PROJEKTU

      Svoje prostriedky môžete odovzdať pánovi zástupcovi Ing.Mgr.Jozefovi Kovalíkovi.

      P.S.: Za prvý týždeň pôstu sme už vyzbierali prostriedky pre jedno dieťa !!! :-)  


   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie