• Zápis detí do školy pre šk.rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, podľa pokynov ministra školstva zo dňa 24.3.2020 sa zápis detí do 1.ročníka (ale aj do ostatných ročníkov) pre šk.rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez účasti detí. Ponúkame Vám preto možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo Prihláška dieťaťa na štúdiumOsobne môže zákonný zastupca (bez dieťaťa) prísť zapísať dieťa 16.4.2020 (štvrtok) v čase od 11.00 do 15.00 v budove školy. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa. V prípade potreby ďalších informácií, prípadne zápisu v inom termíne, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle 0908 975 659 alebo zástupcu riaditeľky školy na tel. čísle 0907 183 303.

       

     • Čo by mal vedieť budúci prvák?

     • BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť;
      • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
      • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
      • správne vyslovovať všetky hlásky;
      • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
      • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
      • poznať základné farby;
      • spočítať predmety najmenej do "päť";
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
      • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
      • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
      • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
      • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
      • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
      • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
      • nezajakáva sa pri reči;
      • nepomočuje sa.

      AKO SPOZNÁME ŠKOLSKÚ NEZRELOSŤ ?

      Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí:

      • oneskorený vývin reči
      • citová labilita, hravosť
      • nadmerná pohyblivosť
      • rýchla únava pozornosti
      • zábudlivosť
      • neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií
      • nepozornosť
      • vyrušovanie
      • neschopnosť dokončiť prácu
      • odmietanie písania domácich úloh
      • zvýšená únava
      • strach zo školy
      • ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu
      • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení
      • nedostatky v somatickom vývoji
      • neurotický povahový vývoj
      • rané poškodenie (centrálnej nervovej sústavy) CNS
      • výrazne podpriemerný intelekt.

      Vážení rodičia, ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

      Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžete spolu s riaditeľstvom základnej školy (a len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

     • Poplatky za ŠKD, ŠJ a CVČ v čase prerušenia vyučovania

     • Podmienky úhrady príspevkov rodičov a zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Podľa doterajších odporúčaní v čase prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach sa v našej škole

      • nebude platiť príspevok na CVČ od 1.3.2020
      • bude platiť pomerná časť príspevku na ŠKD od 1.3.2020
      • nebude platiť príspevok na CVČ, ŠKD a ŠJ od 1.4.2020. 

      V prípade, že rodičia a zákonní zástupcovia žiakov uhrádzali svoje príspevky trvalým príkazom, resp.bankovým prevodom, vzniknuté preplatky im budú vrátené na konci šk.roka. 

     • Učíme online cez Microsoft Teams

     • Sme veľmi radi, že ako Microsoft spolupracujúca škola máme možnosť vzdelávať online pomocou aplikácie Microsoft Teams. Aj pre nás je to nová situácia a obrovská výzva, no postupne sa všetci učíme pracovať  online s prostredím Office 365. Pozrite si krátke video, ako sa trieda 5.A učí cez prostredie Microsoft Teams.

     • Dôležitá informácia zo dňa 24.3.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. 

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9! Termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva do 15.mája 2020 (bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne). Zápis detí do 1.ročníka pre šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí.  

      Ministerstvo školstva v spolupráci s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania pripravuje portál Učíme na diaľku, na ktorom učitelia, žiaci a rodičia nájdu potrebné informácie, pokyny a študijné materiály pre dištančné vzdelávanie v tomto mimoriadnom období . 

       

     • Dôležitý oznam zo dňa 12.3.2020

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V tomto období žiaci a zamestnanci školy sú povinní 

      1. rešpektovať prerušenie priamej vyučovacej činnosti na škole z dôvodu mimoriadnej situácie, ktoré má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov a zdržiavaniu sa v domácom prostredí;
      2. prihlasovať sa priebežne na Edupage školy do elektronickej triednej knihy, kde budú žiakom poskytované aktuálne informácie a študijné materiály pre dištančnú formu výučby;

      Všetky preventívne opatrenia majú za cieľ znížiť riziko šírenia koronovírusu a prerušenie priamej vyučovacej činnosti v škole z dôvodu mimoriadnej situácie má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a preto sa títo majú zdržiavať v domácom prostredí. 

      Opätovne pozývame všetkých k modlitbe, ktorá je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Pripájame sa k výzve našich biskupov a kňazov z farnosti, aby sme sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. 

      V tejto súvislosti je nám osobitne odporúčaná modlitba k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme Matku Božiu ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Bližšie informácie k duchovným aktivitám v diecéze a našej farnosti nájdete na webstránke našej farnosti.

       

     • Prerušenie vých.-vzdel. činnosti v škole

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov bude v našej škole a v školských zariadeniach v piatok 13.3.2020 prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Ak krízovým štábom nebude celoplošne zrušená prevádzka základných škôl v SR, vyučovanie bude pokračovať v utorok 17.3.2020. Aktuálne informácie podľa vývoja situácie Vám budeme v najbližších dňoch zasielať priebežne prostredníctvom aplikácie Edupage a zverejníme ich aj na školskej webstránke. V prípade, že by školy v SR boli zatvorené na dlhšie obdobie, žiaci budú dostávať úlohy, pracovné listy a študijné materiály prostredníctvom e-learningového prostredia Edupage, aplikácie Teams a e-mailu.

      Prosíme Vás, aby ste zodpovedne pristupovali k opatreniam, ktoré vydal krízový štáb a hlavný hygienik SR a rešpektovali ich. Pozývame Vás tiež pripojiť sa k výzve našich sabinovských kňazov k spoločnej modlitbe ruženca v našich rodinách o 20:00 za zastavenie šírenia nákazy, za chorých a za všetkých zdravotníkov, ktorí pomáhajú v boji s nákazou. Ďakujeme. 

     •  Darujte nám 2% z dane

     • Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE S VYPLNENÝMI ÚDAJMI, prípadne si vytlačené tlačivo môžete vyžiadať pre seba, či Vašich blízkych aj prostredníctvom Vašich detí od triednych učiteľov. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy. Bližšie informácie nájdete TU. ĎAKUJEME.

     • Opatrenia proti šíreniu nákazy

     • Vážení rodičia,

      • ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko, Holandsko, Rakúsko), v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie COVID-19 (koronavírus), žiadame Vás, aby ste v rámci opatrení na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy využili dobrovoľnú karanténu pre Vás a Vaše deti v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. 
      • Taktiež Vás žiadame, aby ste Vaše deti nechali doma aj v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa. 
      • V prípade, že u svojich detí nepozorujete žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov máte obavu posielať deti do kolektívu, informujte o tom triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy a ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. 
      • Od 11.3.2020 do 23.3.2020 bude zrušená poobedňajšia činnosť v záujmových útvaroch CVČ. ŠKD bude v riadnej prevádzke.
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie