• Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

     • Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 riaditeľka školy oznamuje nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou. Následne 28.4.2020 MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktorým sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:

      • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

      - Jazyk a komunikácia

      - Matematika a práca s informáciami

      - Človek a spoločnosť

      - Človek a príroda

      • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

      - Človek a hodnoty

      - Človek a svet práce

      - Umenie a kultúra

      - Zdravie a pohyb

      V nadväznosti na uvedené usmernenia

      riaditeľka CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove

      oznamuje, že

      ZNÁMKOU BUDÚ HODNOTENÉ

      iba vyučovacie predmety zaradené v Hlavných vzdelávacích oblastiach.

       

      Pre žiakov 1.stupňa (ISCED 1) sú to predmety

      • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • ANGLICKÝ JAZYK (iba v 3. a 4.ročníku)

      • MATEMATIKA

      • PRVOUKA

      • VLASTIVEDA - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a" pri splnení nasledovných podmienok:

       • 3.ročník - Žiak sa zúčastní aspoň na dvoch online hodinách, vypracuje projekt na tému Slovensko na mape.

       • 4.ročník - Žiak vypracuje dva projekty s témou: Pozvanie na výlet, Pamiatky UNESCO na Slovensku

       • Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      • PRÍRODOVEDA - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a" pri splnení nasledovných podmienok:

       • 3.ročník - Žiak sa zúčastní aspoň na dvoch online hodinách, vypracuje projekt na tému Objavujeme živočíchy alebo Objavujeme rastliny a huby.

       • 4.ročník - Žiak vypracuje dva projekty s témou: Človek, Príroda.

       • Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      Pre žiakov 2.stupňa (ISCED 2) sú to predmety

      • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • ANGLICKÝ JAZYK 

      • NEMECKÝ / RUSKÝ JAZYK

      • MATEMATIKA

      • BIOLÓGIA 

      • GEOGRAFIA na vysvedčení žiaka v 5.-9.ročníku sa uvedie „absolvoval/-a", ak vypracuje a odovzdá jeden projekt na danú tému, vypracuje a odovzdá najmenej 50% zadaných úloh a absolvuje písomky minimálne na 30%. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      • DEJEPIS na vysvedčení žiaka 5.ročníka, 7.ročníka a 8.ročníka sa uvedie „absolvoval/-a", ak vypracuje a odovzdá 75% zadaných úloh a vypracuje jeden projekt na danú tému. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

       • 6.ročník - známka

       • 9.ročník - známka

      • OBČIANSKA NÁUKA - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a" pri splnení nasledovných podmienok:

       • 6.- 8.ročník - Žiak vypracuje a odovzdá 50% zadaných úloh a vypracuje jeden projekt na danú tému.

       • 9.ročník - Žiak bude hodotený na základe výsledkov dosiahnutých v prezenčnej časti štúdia a aktivity.

       • Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      • FYZIKA

       • 6.ročník - známka

       • 7.ročník na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a", ak sa zúčastní najmenej 30% online vyučovacích hodín alebo  vypracuje pridelené testy minimálne na 30%. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.

       • 8.ročník - známka

       • 9.ročník - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a", ak sa zúčastní najmenej 30% online vyučovacích hodín alebo  vypracuje pridelené testy minimálne na 30%. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.

      • CHÉMIA

       • 6.ročník - známka

       • 7.ročník - známka

       • 8.ročník - známka

       • 9.ročník - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a", ak vypracuje a odovzdá 50% zadaní. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      Pri predmetoch zaradených v komplementárnych vzdelávacích oblastiach sa na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/-a" bez určenia bližšie špecifikovaných podmienok. Učitelia môžu zadávať námety a aktivity aj pre tieto oblasti, nakoľko sa zohľadňuje skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečuje vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov.

      V Sabinove 30.4.2020                           

      Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

     • Darujte nám 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj v tomto roku Vám zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je aj naše Rodičovské spoločenstvo. Termín na podávanie vyhlásení bol z dôvodu mimoriadnej situácie predĺžený. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu. Tu si môžete kliknúť pre bližšie informácie a potrebné tlačivá.

     • Harmonogram preberania osobných vecí žiakov

     • Vážení rodičia, vzhľadom na dlhodobé prerušenie školského vyučovania a prijaté opatrenia vyplývajúce zo súčasnej situácie, Vás chceme požiadať, aby ste si zabezpečili vyzdvihnutie osobných vecí žiakov (oblečenie na TV, prezúvky, hygienické potreby). Prosíme Vás, aby pre veci prišiel iba jeden člen rodiny, ktorý bude mať vlastné rúško a aby ste dodržiavali termíny určené pre jednotlivé triedy. Po vyprataní šatňových skriniek Vás prosíme, aby ste kľúče od nich nechali v zámkoch z dôvodu potreby ich upratania a následnej dezinfekcie.

      Termíny pre jednotlivé triedy:

      • 21.4.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 1.A
      • 21.4.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 4.A
      • 23.4.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 2.A
      • 23.4.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 2.B
      • 28.4.2020 (UTOROK) - 9,00 - 11,00 - 9.A
      • 30.4.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 11,00 - 9.B
      • 5.5.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 3.A
      • 5.5.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 7.A
      • 7.5.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 5.A
      • 7.5.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 5.B
      • 12.5.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 6.A
      • 12.5.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 6.B
      • 14.5.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 8.A
      • 14.5.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 8.B