• Rozvrhy hodín pre žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1.6.2020

     • Žiaci, ktorí nastúpia od 1.6.2020 do školy budú rozdelení na skupiny:

      • 1.ročník – 10 žiakov
      • 2.ročník – 13 žiakov (2.A - 5, 2.B – 8)
      • 3.+4.ročník - 13 žiakov (3.A - 6, 4.A – 7)
      • 5.ročník – 4 žiaci

      Vyučovanie v škole bude v skupinách prebiehať 4 hodiny do 11:20 podľa zverejnených rozvrhov.

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu potrebné k nástupu do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a podpísať doma  (Príloha č.2 - VYHLÁSENIE ) a doručiť ho škole alebo tlačivo vypíšete v pondelok 1.6.2020 pred budovou školy (v tom prípade musíte prísť ku škole osobne s dieťaťom). Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 1.6.2020 nastúpiť do školy!!!

       

     • Obnovenie vyučovania od 1.6.2020

     • Základné odporúčania

      • Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede, prípadne ani v spoločnom ročníku:
       • 1.ročník – 10 žiakov
       • 2.ročník – 13 žiakov (2.A - 5, 2.B – 8)
       • 3.+4.ročník - 13 žiakov (3.A - 6, 4.A – 7)
       • 5.ročník – 4 žiaci
      • Vytvorená skupina sa nebude v priebehu týždňa meniť aj keď počet žiakov klesne. Nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami ani počas dňa. Žiaci jednotlivých skupín budú v samostatnej triede celý deň (aj v prípade poobedňajších aktivít v ŠKD), budú mať vyčlenenú samostatnú chodbu, samostatné sociálne zariadenia a samostatne stravovanie v ŠJ. V prípade nízkych počtov žiakov v skupinách sa zmena v počtoch vykoná až v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 3 žiakov, skupina B na 4 žiakov, v pondelok nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu jednotlivých  skupín, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude volená tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Primárnym zostane aj naďalej dištančné vzdelávanie realizované doterajším spôsobom.
      • Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno–vzdelávacom procese.
      • Prevádzka školy a školského klubu detí bude maximálne deväť hodín denne a to v čase od 7:00 do 16:00. Vstup žiakom do školy bude umožnený od 7:00. Všetky skupiny budú mať denne 4 vyučovacie hodiny (v čase od 7:45 do 11:20). Činnosť v ŠKD bude zabezpečená do 16:00.
      • Ranný zdravotný filter (ranné meranie teploty žiakov) budú vykonávať nepedagogickí zamestnanci školy, resp. iný poverený zamestnanec bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy školy.

      Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

      • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID –19 a ktorí nezabezpečujú dištančné vzdelávanie.
      • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. .
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.2). Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 1.6.2020 nastúpiť do školy!
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

      • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Žiaci z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole prichádzajú a odchádzajú samostatne alebo len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Sprevádzajúce osoby nevstupujú do vnútorných priestorov školy!
      • Z dôvodu minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou sú na chodníku pred školou vyznačené dvojmetrové vzdialenosti, ktoré slúžia na reguláciu pohybu osôb vo vonkajšom priestore školy, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
      • Do budovy školy vstupujú iba žiaci bez doprovodu. Po zmeraní teploty a dezinfekcii rúk odchádzajú do triedy určenej pre ich skupinu (šatne v suteréne nebudú prístupné).
      • Žiak si počas dňa umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
      • Pedagogickýzamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, sa zabezpečí časté a intenzívne vetranie.
      • Aktivity žiakov budú organizované  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho. V externom prostredí budú vykonávané aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
      • Zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov bude organizovaná tak, že budú minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nepoužívajú.
      •  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnancia odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná dvakrát denne a podľa potreby (napr.kľučky dverí).
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
      • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
     • Základné informácie k otvoreniu školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia ZŠ v spolupráci s riaditeľmi ZŠ môžu rozhodnúť vzhľadom na ich miestne podmienky, ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky ZŠ 1 – 5 v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním maximálneho počtu žiakov v skupine - 20 žiakov. Žiaci v jednej skupine budú spolu tráviť vyučovanie, aj prípadnú poobedňajšiu činnosť v ŠKD spolu v jednej triede. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. To znamená, že v jednej skupine môžu byť napr. zmiešaní žiaci viacerých ročníkov.

      V popoludňajších hodinách v ŠKD budú môcť byť iba žiaci, ktorí navštevovali ŠKD pred začiatkom mimoriadnej situácie.   

      Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní neumožní škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Preto metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny. NEPôJDE TEDA O KLASICKÉ VYUČOVANIE JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV podľa rozvrhu.

      Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19 a preto je pravdepodobné, že v jednotlivých skupinách (triedach) nebudú vyučovať učitelia, ktorí tam učili pred začiatkom mimoriadnej situácie.

      Tak ako väčšina škôl, aj naša škola si už vytvorila systém vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia prevádzky. Hlavný dôraz vo vzdelávaní vo všetkých ročníkoch (teda aj v ZŠ 1 – 5) bude aj naďalej kladený na doterajší spôsob dištančného vzdelávania.

      Zákonný zástupca

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • zabezpečí, aby jeho dieťa prichádzalo do školy a odchádzalo zo školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Škola

      • zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter - ranné meranie teploty žiakov každej skupiny povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy a dezinfekciu rúk všetkých osôb,
      • v miestnosti, v ktorej sa zdržujú skupiny, zabezpečí časté a intenzívne vetranie,
      • presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy,
      • vybaví toalety mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk,
      • zabezpečí upratovanie a dezinfekciu toaliet a dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne a podľa potreby,
      • zabezpečí, aby žiak nosil rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • umiestni žiaka do samostatnej miestnosti ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 a následne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Vážení rodičia, prosíme Vás o dôsledné zhodnotenie situácie a prejavenie Vášho záujmu, resp. nezáujmu o umiestnenie žiaka do školy voľbou v hlasovaní. Vaše hlasovanie je veľmi dôležité, lebo ovplyvňuje naše ďalšie kroky potrebné k spusteniu prevádzky školy a určenie časového harmonogramu vyučovania, ktorý závisí od celkového počtu prihlásených žiakov. Svoju voľbu urobte do štvrtka 21.mája (týka sa iba rodičov, ktorí majú deti v 1.- 5.ročníku). Ďakujeme Vám za porozumenie.

     • Doplnený termín na prevzatie osobných vecí žiakov

     • Vážení rodičia, všetkým Vám, ktorí ste nestihli využiť stanovený termín pre vyzdvihnutie osobných vecí žiakov, ponúkame možnosť urobiť tak vo štvrtok 7.5.2020 v čase od 15.00 do 16.30. Prosíme Vás, aby pre veci prišiel iba jeden člen rodiny, ktorý bude mať vlastné rúško a aby ste rešpektovali pokyny našich zamestnancov. Po vyprataní šatňových skriniek Vás prosíme, aby ste kľúče od nich nechali v zámkoch!!