• Zber tetrapakov a hliníkových viečok

     • Termín ukončenia súťaže Recykluj a vyhraj (zber tetrapakov a hliníkových viečok) sa presúva na 30.9.2020. Zozbierané viečka a tetrapaky môžte priniesť  a  odovzdať  p. uč. SUMMEROVEJ 25. a 26.6.2020 alebo až po prázdninách.

     • Odovzdávanie učebníc

     • Vážení rodičia, milí žiaci, šk.rok sa končí a vo štvrtok 25.6.2020 sa budú odovzdávať učebnice. Žiaci odovzdajú všetky učebnice, ponechajú si však na budúci šk.rok Geografický atlas, Technickú výchovu, Tabuľky a učebnice Ruského a Nemeckého jazyka (týka sa žiakov, ktorí tieto učebnice dostali na začiatku šk.roka)Žiaci, ktorí nenastúpili 22.júna do školy a chcú učebnice priniesť osobne do budovy školy, musia doniesť vyplnené tlačivo Čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a podpísané rodičom!!! Žiaci, ktorí nebudú vstupovať do budovy školy, stačí, keď učebnice donesú v igelitovej taške označenej svojím menom a nechajú ju službe pri vstupe do budovy školy. Taktiež je potrebné odovzdať kľúč od šatňovej skrinky (ak tak ešte niekto neurobil). Ak žiak kľúč stratil, je potrebné uhradiť sumu 7 € (musí sa vymeniť celý zámok).  

     • Aktuálne informácie k nástupu žiakov do školy od 22.6.2020

     • Vážení rodičia, na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a podpísať doma  (Príloha č.2 - VYHLÁSENIE ) a doručiť ho školeBez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 22.6.2020 nastúpiť do školy!!!

      Žiaci z ročníkov 1.- 5. ktorí doteraz do školy nechodili a žiaci 6.- 9., ktorí nastúpia od neskoršieho dátumu ako 22.6., sa musia v prípade záujmu o obed telefonicky nahlásiť u vedúcej ŠJ na čísle  0950 381 714. Obsahom vyučovania nebude preskúšanie učiva, nebudú sa písať písomné práce, ale bude zamerané na opakovanie učiva a doplnenie chýbajúceho portfólia prác žiakov z dištančného vzdelávania. Chýbajúcim žiakom, ktorí boli nahlásení na dochádzku do školy, v prípade ich neprítomnosti v škole musí rodič vystaviť ospravedlnenku.

      Zákonný zástupca

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • zabezpečí, aby jeho dieťa prichádzalo do školy a odchádzalo zo školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
     • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020 šieste až deviate ročníky základných škôl. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Vyučovanie v našej škole bude od 22.júna do 24.júna prebiehať podľa bežného rozvrhu, od 25.júna budú triednické hodiny. Do ŠKD budú môcť chodiť deti, ktoré ho navštevovali pred prerušením školského vyučovania. Žiaci, ktorí sa budú stravovať počas týchto dní v ŠJ zaplatia aj režijný poplatok za mesiac jún.

      Rodičom žiakov 6.- 9.ročníka bolo na Edupage zaslané Prihlasovanie so zisťovaním ZÁUJMU/NEZÁUJMU o účasť ich detí v škole od 22.júna 2020 a o stravovanie v ŠJ. Voľbu je potrebné vykonať do pondelka 15.júna 2020, aby sme v škole vedeli zabezpečiť nevyhnutné materiálne a personálne podmienky.  

      Ďakujeme za porozumenie.