• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Ani pandemické obmedzenia nás neodradili od nášho poslania konať dobro, a tak sme sa na začiatku adventu v rámci ŠKD tiež zapojili do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? V priebehu niekoľkých dní deti priniesli do školy rôzne maličkosti, ale aj plné krabice, v ktorých malo byť niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, na zábavu, zo srdca. S veľkým nadšením sa nám podarilo naplniť darčekami 26 krabíc od topánok, ktoré potešia na Vianoce seniorov v domovoch sociálnych služieb. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, najmä rodičom, aj za takýto prejav lásky a obety.  "Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu." Matka Tereza.

     • Červená streda

     • Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných, keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny. Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. Červená streda sa tento rok uskutoční 24. novembra. Ukážme aj my, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. Oblečme sa do červeného oblečenia, lebo červená farba symbolizuje krv trpiacich pre vieru. Takto aj našim oblečením ukážeme, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere a aj takýmto spôsobom vyjadrime našu solidaritu s nimi.

     • Jeseň v ŠKD

     • Každý rok sa v našom ŠKD počas jesenného obdobia uskutočňujú tvorivé dielne s jesennou tematikou. Deti si jednotlivo vo svojich oddeleniach vyrábajú rôzne výrobky. Pestré sú aj aktivity detí, ktoré nezaháľajú a zmysluplne využívajú čas strávený v ŠKD. Jednou z aktivít je pobyt na čerstvom vzduchu, pozorovanie zmien v prírode a zbieranie jesenných plodov. Tie využívajú na výrobu nádherných výtvarných prác, ktoré potom zdobia naše priestory školy, či triedy. Deti sú šikovné a zo svojich výrobkov majú veľkú radosť.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj naša škola sa v pondelok 18.októbra 2021 o 10:40 hod. zapojila do celosvetovej ružencovej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Chceme si pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

     • Svetový deň duševného zdravia

     • Každý rok si 10.októbra pripomíname dôležitosť duševného zdravia. Tento dátum je stanovený od roku 1991 Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) a cieľom tohto dňa je zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. V tento deň si môžeme pripnúť modrú nezábudku - malý, nenápadný kvietok, ktorý je symbolom duševného zdravia. 

      Duševné zdravie - krehké, zraniteľné, no je rovnako dôležité ako telesné. Do balíka duševného zdravia sa zaraďuje emočná, psychická a spoločenská pohoda. Ovplyvňuje to ako myslíme, konáme a vnímame. Duševné zdravie je dôležité pre zvládanie stresu, v rámci medziľudských vzťahov, pri rozhodovaní. Ak sa objavia ťažkosti, nebojme sa požiadať o pomoc, tak ako to robíme pri telesných ochoreniach. Je dôležité obrátiť sa na odborníkov v oblasti duševného zdravia, zdôveriť sa so svojimi ťažkosťami. Pretože nikdy na to nie sme sami!  

     • Kaplnka je srdcom školy

     • Milí žiaci, učitelia, zamestnanci, a priatelia školy, všetci dobre vieme, aký význam má srdce pre telo človeka, že je to orgán, ktorý pumpuje krv do celého tela a tým roznáša živiny ku každej bunke. Kým človeku bije srdce, žije.

      Dňa 4. októbra sme si pripomenuli veľkú udalosť v histórii našej školy. Pred 20 rokmi bola posvätená školská kaplnka, v ktorej je odvtedy prítomný medzi nami živý Ježiš Kristus. Kaplnka je srdcom školy. Odtiaľ prúdi život a požehnanie na každého žiaka, učiteľa, zamestnanca, na celé rodiny, ba i na farnosť a mesto.

      Pozývam vás všetkých k veľkej vďačnosti za túto Ježišovu prítomnosť, za srdce našej školy. Boh si vybral jednu miestnosť na škole a rozhodol sa, že tam bude prebývať, aby nám bol bližšie, a aby sme sa mu aj my mohli približovať. Pán vesmíru býva v našej škole. A to je veľká vec!

      Nebeský Otče, ďakujeme za 30 rokov našej školy a za 20 rokov školskej kaplnky. Ďakujeme za to, že nám dávaš svojho Syna na pomoc a spásu. Ďakujeme za každú modlitbu a prosbu, ktorú si vypočul v našej kaplnke. Ďakujeme za každú milosť, ktorú si nám z tohto miesta udelil. Buď oslávený tými, ktorí do kaplnky vchádzajú, či okolo nej denne prechádzajú. Daj, nech toto srdce našej školy bije dlho, pravidelne a zdravo. 

      Martin Miškuf, kaplán

     • Významné ocenenie pre našu školu

     • V tomto školskom roku 2021/2022 sa naša škola stala súčasťou programu škôl tretieho tisícročia a získala titul Microsoft Showcase School. Stali sme sa lídrom inovácií a digitálnej transformácie medzi slovenskými školami. Naša škola je jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré titul Microsoft Showcase School v tomto školskom roku získali. S radosťou s Vami zdieľame odkaz na video prípadovú štúdiu, ktorú sme spoločne v minulom školskom roku vytvorili: https://youtu.be/yP9kwcD2U3s 

     • Príbeh školskej kaplnky

     • V šk.roku 1997/98 sa začali pravidelné zbierky na jej vybudovanie. Túžby zamestnancov školy a rodičov detí, podporené konkrétnymi aktivitami p.dekana Naščáka a riaditeľa školy Mgr.Petra Hužvára, naberali reálne kontúry.

      V škole dovtedy bola miestnosť, ktorú sme nazývali „kaplnka“, ale bola to skôr modlitebná miestnosť, bez svätostánku a pravidelnej sv.omše. Pribúdaním šk.rokov sme hľadali vhodnejší priestor pre skutočnú kaplnku s bohostánkom. Ten sme napokon našli vo vstupnom vestibule školy. Bolo však predtým potrebné vykonať drobné stavebné úpravy. Aby sa s nimi mohlo začať, bolo treba zozbierať istú čiastku peňazí. Prispievať začali rodičia, žiaci, zamestnanci, ale aj darcovia z mimoškolského prostredia.

      V októbri 1999 bolo zakúpené a porezané drevo na podlahu, pretože bolo treba zarovnať priestor nad nevyužívanými schodmi do žiackych  šatní. V marci 2000 bola vypracovaná projektová dokumentácia a na príslušné úrady boli nahlásené stavebné úpravy. Po získaní súhlasu úradov sa už pristúpilo k samotnej realizácii stavby. V auguste 2000 sa začalo rozbíjanie betónových múrikov vo vestibule. V októbri boli vyložené steny travertínom, ktorý sa získal z vybúraných múrikov a bola založená predeľovacia sklenená stena. V auguste 2001 bola položená plávajúca podlaha a vyrobený interiér kaplnky v stolárskej dielni pána Jozefa Horňáka v Ražňanoch.

      Kaplnka bola slávnostne požehnaná vtedajším košickým pomocným biskupom Bernardom Boberom 4.októbra 2001. 

      Naplnila sa tak túžba mnohých z nás. Boh prebýva medzi nami. A neostáva sám. Cez deň k nemu prichádzajú žiaci, zamestnanci i rodičia a predkladajú mu svoje radosti, starosti i nádeje. Na sv.omše prichádzala okrem nich vo veľkom počte v minulsoti aj verejnosť.

      Sv.omša sa slávi v kaplnke každý utorok o 7.05 hod.
      Každú stredu o 7.25 hod. sa v kaplnke modlíme sv.ruženec.

      Každý piatok o 7.25 hod. sa v kaplnke modlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vybudovaniu našej školskej kaplnky a tiež všetkým, ktorí aj dnes svojou starostlivosťou zveľaďujú toto posvätné miesto. Všetkým vyprosujeme hojné Božie požehnanie a milosť.

     • Biela pastelka 2021

     • Do zbierky sa môžete zapojiť svojím príspevkom aj v našej škole a tiež u našich dobrovoľníkov v meste. 

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.septembra 2021 o 16:30 v jdenotlivých triedach. Po spoločnej časti vysielanej v školskom rozhlase bude stretnutie pokračovať triednymi aktívmi. Prineste si, prosím, vlastné písacie potreby (každý návštevník musí vypísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti). Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti na AG testovanie dostanú 5 ks testov na domáce samotestovanie detí (škola dostala výrazne obmedzený počet testov). Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • Základné informácie zo ŠJ

      1. Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
      2. Stravné uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu SK13 0900 0000 0005 0215 7614 (VS: každý žiak ma pridelený v Edupage) vždy mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
      3. Stravné odporúčame uhrádzať trvalým príkazom na úhradu. Pre žiakov 1. stupňa odporúčame sumu trvalého príkazu 22 €, pre žiakov 2. stupňa v sume 25 €..
      4. Ročný poplatok za úhradu režijných nákladov:  žiaci 1. – 9. ročníka 
       15,- EUR   /  1. polrok splatnosť do 15.10.2021
       15,- EUR  /  2.polrok splatnosť do 15.02.2022 
      5. Upozorňujeme rodičov, že ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni. Neodhlásená strava prepadá.
      6. Evidencia odoberania obedov v školskej jedálni sa realizuje prostredníctvom dochádzkových čipov. V prípade opakovaného zabudnutia čipu alebo nerešpektovania potreby evidencie, bude mať vedúca školskej jedálne právo obed dieťaťu NEVYDAŤ.
      7. Odhlásiť resp. prihlásiť stravu je možné deň vopred alebo vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 7:30 hod. ráno.
      8. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
      9. Odhlásenie je možné urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage,telefonicky alebo formou SMS na t. č. 051/4525 103  alebo 0950 381 714.
      10. Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy vyhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

       

      V Sabinove dňa 31.08.2021
      Silvia Labudová, vedúca ŠJ

     • Začiatok šk.roka 2021/2022

     • Pozývame žiakov, rodičov a priateľov našej školy na otvorenie nového šk.roka 2021/2022 spojené so slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 o 8.00 vo farskom kostolePo skončení sv.omše sa spoločne presunieme do areálu školy.

     • Pokyny k začiatku šk.roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vo štvrtok 2.septembra po sv.omši bude slávnostné otvorenie šk.roka v areáli školy. Po ňom pôjdu do tried iba žiaci 1. a 5.ročníka. Pred nástupom do školy musí rodič pre svoje dieťa predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je možné nájsť aj na našej webstránke v sekcii DOKUMENTY). Bez tohto vyhlásenia nemôže byť žiak vpustený do priestorov školy.

      Po skončení oficiálneho programu budú pani vychovávateľky realizovať zápis detí do ŠKD. Zápisný lístok nájdete na webstránke v sekcii DOKUMENTY, odkiaľ si ho môžete už vopred stiahnuť a vyplnený priniesť do školy. Taktiež bude možné v prvý deň školského roka prihlásiť žiakov na obedy v ŠJ (varí sa až od piatka 3.9.2021). Prihlasovanie žiakov na obedy prebehne pri bočnom vchode do budovy školy (pri jedálni). Prihlášku do ŠJ taktiež nájdete na na webstránke v sekcii DOKUMENTY, odkiaľ si ju môžete už vopred stiahnuť a vyplnenú priniesť do školy. 

      Ako sme Vás už informovali, ministerstvo umožnilo na začiatku školského roka dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Na základe zisteného záujmu škola dostala požadovaný počet kloktacích textov. Tieto testy budú prihláseným záujemcom rozdané v škole 2.septembra. Žiak vykoná kloktanie doma pod dohľadom zákonného zástupcu. Zber vzoriek sa uskutoční hneď v piatok 3.septembra 2021 po príchode do školy. Ponúkame pomôcku pre rodičov na vykonanie testu kloktaním vo forme Návodu na použitie kloktacieho testu, prípadne si môžete pozrieť inštruktážne video. Rodičia po vykonaní testu následne vyplnia v aplikácii Edupage tlačivo Čestné vyhlásenie - samoodber.

      Prajeme Vám všetkým pokojný a šťastný začiatok školského roka 2021/2022.

     • Informácia k poskytovaniu obedov pre žiakov od 1.9.2021

     • Vážení rodičia, dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:  

      • koí sa poskytovanie obedov  zadarmo pre všetkých žiakov,  
      • na obedy však žiaci môžu chodiť aj naďalej, ale za príslušný poplatok,
      • obedy zadarmo budú pre deti z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem nedosahuje úroveň životného minima,
      • novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu (obedy zadarmo), sú deti z domácností, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr.nezamestnaní, dôchodcovia a pod.) - táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením). 

      Bližšie informácie si môžete pozrieť na https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/narok-na-obedy-zadarmo-danovy-bonus 

      ​​​​​​​

     • MDD v ŠKD - Fandíme hokeju

     • Náš školský dvor sa v krásny sviatok MDD 2021 premenil na hokejové ihrisko. Deti z troch oddelení ŠKD spoločne zápolili v jednotlivých tretinách o dôležité body - o body plné chuti zábavy, súboja a smiechu. Za vydarený deň ďakujeme samozrejme všetkým hráčom a trom odvážnym p. vychovávateľkám, ktoré s radosťou deti odmenili medailami a sladkými cenami.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie