• Pokyny k nástupu do školy od 1.3.2021

     • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že po konzultácii so zriaďovateľom a RÚVZ v Prešove pokračuje vyučovanie po jarných prázdninách takto:

      • Žiaci  5.- 9. ročníka  pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
      • Žiaci 1.- 4. ročníka  pokračujú prezenčnou formou vzdelávania.

      V prevádzke bude školská jedáleň i školský klub detí. Pri vstupe do školy žiaci absolvujú ranný filter a počas pobytu v škole budú platiť prísne hygienické opatrenia tak, ako doteraz.

      Podmienkou nástupu žiaka 1.stupňa na prezenčné vyučovanie od 1.3.2021 je zákonným zástupcom vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu prostrdníctvom aplikácie Edupage, ktoré musí byť preukázateľné negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením negatívneho výsledku AG testu certifikovaného na území európskej únie alebo potvrdením o výnimke.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je zákonný zástupca povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa.

      Aktuálne možnosti testovania sú zverejnené na: https://www.sabinov.sk/navstevnik/78-aktuality/672-testovat-sa-je-mozne-aj-nadalej

      V tomto ťažkom čase vám prajem veľa zdravia, síl a trpezlivosti.

     • Začiatok vyučovania na 1.stupni od 9.2.2021

     • Na základe rozhodnutia primátora mesta Sabinov a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 5.februára 2021 s účinnosťou od 9. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na území mesta Sabinov pre žiakov 1.stupňa. Podmienkou nástupu detí do školy je test jedného z rodičov, ktorý sa bude dokladovať čestným vyhlásením prístupným v aplikácii Edupage. Žiaci 1.stupňa ZŠ sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. V prevádzke bude aj ŠKD od 7:00 do 16:30. Všetci žiaci 1.stupňa sú automaticky prihlásení na obed od utorka 9.2.2021. V prípade, že o stravovanie v ŠJ pre svoje dieťa nemáte záujem, treba ho z obeda odhlásiť !! Časový rozvrh hodín bude korešpondovať s dištančným vzdelávaním (hodiny budú začínať vždy o celej hodine), pretože časť učiteľov bude zabezpečovať aj dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude končiť 4.hodinou o 11:45. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v MANUÁL K NÁVRATU DO ŚKOLY od 8.2.2021

      Osobitne by sme chceli upozorniť na 8.bod uvedeného manuálu:

      8 Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

       

     • Aktuálne informácie k otváraniu škôl v meste Sabinov

     • Vážení rodičia, v pondelok 8.2.2021 1.stupeň do školy nenastupuje, vyučovanie pokračuje v tento deň dištančne ako doteraz! Našu pôvodnú informáciu sme nútení zmeniť, nakoľko dňa 5.2.2021 sa konalo pracovné stretnutie primátora mesta Sabinov s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, oddelenia školstva a spoločného školského úradu MsÚ a zástupcu Polikliniky Sabinov, n.o. k otváraniu škôl a s tým súvisiacim plošným testovaním. Vzhľadom na informácie z mobilných odberných miest v meste o stúpajúcej miere pozitivity sa prijal záver, že o otvorení škôl sa rozhodne v pondelok 8.2.2021 po vyhodnotení výsledkov plošného testovania počas víkendu s predpokladom ich otvorenia od 9.2.2021V prípade veľmi nepriaznivých výsledkov sa o ďalšom postupe rozhodne po víkendovom testovaní. Táto situácia, ktorú sme nespôsobili my, neteší ani nás a značne nám komplikuje prácu.

      Odporúčame Vám využiť možnosti  AG testovania podľa pokynov, ktoré sme Vám zaslali v priebehu dnešného dňa.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, nakoľko dištančné vzdelávanie pokračuje ďalej vo všetkých ročníkoch aj v týždni od 1.2.2021 podľa aktuálneho rozvrhu, chceme Vás požiadať (ak ste tak ešte neurobili), aby ste pre svoje deti zabezpečili funkčné slúchadlá a mikrofón (dobre poslúžia aj slúchadlá s mikrofónom od mobilu)Bez týchto základných technických prostriedkov je dištančné vzdelávanie komplikované a málo efektívne. Ďakujeme Vám za pochopenie.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa, prosíme Vás o vyjadrenie k Dotazníkovému prieskumu pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie  od 11.1.2021 prostredníctvom aplikácie Edupage alebo hlasovania na edupage stránke. Termín - do 19.12.2020 20:00. Od Vášho názoru závisí ďalší postup školy v predmetnej veci. Ďakujeme za pochopenie.

     • Recyklujeme ďalej

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do zberu sabi viečok, tetrapakov, batérií a drobného elektroodpadu. Všetky uvedené veci môžete odovzdať do označených zberných nádob v škole, resp. u pani učiteľky Mgr.Summerovej. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Upozornenie k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2.stupňa

     • Vážení rodičia, dištančné vzdelávanie (vyučovanie doma) pre žiakov v ročníkoch 5.- 9. je mimoriadnou formou výchovno - vzdelávacieho procesu. Za súčasných epidemiologických podmienok je však aj vyučovaním so všetkými povinnosťami pre žiakov ZŠ. Žiaci sú teda povinní zúčastňovať sa jednotlivých vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu v online komunikácii s učiteľmi, plniť zadané úlohy a odovzdávať pridelené zadania. Práca žiakov je aj pri súčasných podmienkach hodnotená v jednotlivých predmetoch známkou. Ak sa žiak nedostatočne zapája do dištančného vzdelávania a učitelia nebudú mať dostatok podkladov pre jeho klasifikáciu na konci 1.polroka, takýto žiak bude na konci 1.polroka komisionálne preskúšaný. Aby sme vyšli v ústrety žiakom a aj Vám, milí rodičia, zjednotili sme vo všetkých vyučovaných predmetoch postup zadávania úloh pre žiakov. Pre lepšiu orientáciu v úlohách budú žiakom prideľované úlohy v Teamsoch, kde po prihlásení v záložke PRIRADENÉ ÚLOHY uvidíte chronologicky usporiadané všetky úlohy z jednotlivých predmetov aj s termínmi na ich vyplnenie. Informáciu o úlohách budete dostávať aj naďalej tiež prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Oznam o ŠKD

     • Od 1.decembra 2020 je ŠKD opäť v plnej prevádzke pre všetkých žiakov, nielen pre zamestnaných rodičov.

     • Informácie od 10.11.2020

     • Vážení rodičia, po celoplošnom testovaní aj niekoľko našich zamestnancov a žiakov musí zostať v domácej karanténe. Aby sme chránili zdravie ostatných žiakov a zamestnancov prerušujeme v týždni od 10.11.2020 do 13.11.2020 prezenčnú výučbu vo všetkých triedach na 1.stupni. Celá škola tak prejde na dištančnú formu vyučovania. Online hodiny už sú zadané v Kalendári aplikácie Teams, čím žiaci získali prehľad o ich časovom rozvrhu. Okrem online hodín sú žiakom na jednotlivých hodinách zadávané aj rôzne vzdelávacie materiály a úlohy na vypracovanie. Jednotliví vyučujúci na 1.stupni budú viesť aj individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi, o ktorých ich budú vopred informovať. Aktuálne informácie pre ďalší týždeň Vám zašleme prostredníctvom aplikácie Edupage a tiež odporúčame cez víkend sledovať stránku školy. Veríme, že s Božou pomocou a ochranou zvládneme aj toto náročné obdobie. Prajeme všetkým chorým skoré uzdravenie.

     • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí od UTORKA 3.11.2020 nastúpia do školy

     • Vážení rodičia, od utorka 3.11.2020 po celoplošnom testovaní nastali určité zmeny v organizácii vyučovania v škole. Prehľadne sú popísané v priložených obrázkoch. Časť žiakov aj na 1.stupni sa zúčastňuje vyučovacieho procesu dištančne, preto sme kvôli koordinácii dištančného a prezenčného vyučovania museli upraviť časový rozvrh. Vyučovanie pre žiakov v škole bude končiť o 11:45. V ŠJ sa strava pripravovať nebude, ŠKD však bude v prevádzke. Pred nástupom žiaka do školy mladšieho ako 10 rokov je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI od 2.11.2020 (buď elektronicky cez aplikáciu Edupage alebo v papierovej forme). Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude možné zúčastniť sa prezenčného vyučovania. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj v tomto roku sa rodiny našich žiakov a učiteľov s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pretože súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila stretnúť sa pri modlitbe osobne, využili sme príležitosť, ktorú nám ponúkajú technické prostriedky. Stretli sme sa teda online v pondelok 19.10.2020 o 9:00 v prostredí našho známeho Teamsu. Vďaka všetkým za účasť.

     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 19.10.2020

     • Vážení rodičia, zhoršujúca sa epidemiologická situácia prináša rýchle zmeny aj v organizácii vyučovacieho procesu v školách. V piatok 16.10.2020 sme Vás informovali, že sme dostali odporúčanie pokračovať vo vzdelávacom procese prezenčnou formou. V sobotu sme boli v ďalšom kontakte s RÚVZ a zriaďovateľom a na základe ich odporúčaní od 19.10. (pondelok) do 23.10.2020 (piatok) bude škola a ŠJ zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať v tomto období dištančnou formou na 1. a 2.stupni. V pondelok a utorok budú žiakom len zadávané úlohy cez Edupage. Od stredy bude prebiehať online vyučovanie.
      Minimalizujte, prosím, sociálne kontakty Vašich detí, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí, 
      aby nenavštevovali vyučovanie v ZUŠ, záujmové aktivity, tréningy a pod.,  a aby ste sledovali ich zdravotný stav. Prípadné zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultujte s obvodným pediatrom a neodkladne informujte triedneho učiteľa. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že s Božou pomocou túto náročnú situáciu spoločne zvládneme.