• Darujte nám 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj v tomto roku Vám zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je aj naše Rodičovské spoločenstvo. Termín na podávanie vyhlásení bol z dôvodu mimoriadnej situácie predĺžený. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu. Tu si môžete kliknúť pre bližšie informácie a potrebné tlačivá.

     • Harmonogram preberania osobných vecí žiakov

     • Vážení rodičia, vzhľadom na dlhodobé prerušenie školského vyučovania a prijaté opatrenia vyplývajúce zo súčasnej situácie, Vás chceme požiadať, aby ste si zabezpečili vyzdvihnutie osobných vecí žiakov (oblečenie na TV, prezúvky, hygienické potreby). Prosíme Vás, aby pre veci prišiel iba jeden člen rodiny, ktorý bude mať vlastné rúško a aby ste dodržiavali termíny určené pre jednotlivé triedy. Po vyprataní šatňových skriniek Vás prosíme, aby ste kľúče od nich nechali v zámkoch z dôvodu potreby ich upratania a následnej dezinfekcie.

      Termíny pre jednotlivé triedy:

      • 21.4.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 1.A
      • 21.4.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 4.A
      • 23.4.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 2.A
      • 23.4.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 2.B
      • 28.4.2020 (UTOROK) - 9,00 - 11,00 - 9.A
      • 30.4.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 11,00 - 9.B
      • 5.5.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 3.A
      • 5.5.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 7.A
      • 7.5.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 5.A
      • 7.5.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 5.B
      • 12.5.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 6.A
      • 12.5.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 6.B
      • 14.5.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 8.A
      • 14.5.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 8.B
     • Zápis detí do školy pre šk.rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, podľa pokynov ministra školstva zo dňa 24.3.2020 sa zápis detí do 1.ročníka (ale aj do ostatných ročníkov) pre šk.rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez účasti detí. Ponúkame Vám preto možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo Prihláška dieťaťa na štúdiumOsobne môže zákonný zastupca (bez dieťaťa) prísť zapísať dieťa 16.4.2020 (štvrtok) v čase od 11.00 do 15.00 v budove školy. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa. V prípade potreby ďalších informácií, prípadne zápisu v inom termíne, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle 0908 975 659 alebo zástupcu riaditeľky školy na tel. čísle 0907 183 303.

       

     • Čo by mal vedieť budúci prvák?

     • BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť;
      • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
      • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
      • správne vyslovovať všetky hlásky;
      • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
      • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
      • poznať základné farby;
      • spočítať predmety najmenej do "päť";
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
      • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
      • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
      • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
      • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
      • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
      • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
      • nezajakáva sa pri reči;
      • nepomočuje sa.

      AKO SPOZNÁME ŠKOLSKÚ NEZRELOSŤ ?

      Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí:

      • oneskorený vývin reči
      • citová labilita, hravosť
      • nadmerná pohyblivosť
      • rýchla únava pozornosti
      • zábudlivosť
      • neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií
      • nepozornosť
      • vyrušovanie
      • neschopnosť dokončiť prácu
      • odmietanie písania domácich úloh
      • zvýšená únava
      • strach zo školy
      • ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu
      • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení
      • nedostatky v somatickom vývoji
      • neurotický povahový vývoj
      • rané poškodenie (centrálnej nervovej sústavy) CNS
      • výrazne podpriemerný intelekt.

      Vážení rodičia, ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

      Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžete spolu s riaditeľstvom základnej školy (a len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

     • Poplatky za ŠKD, ŠJ a CVČ v čase prerušenia vyučovania

     • Podmienky úhrady príspevkov rodičov a zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Podľa doterajších odporúčaní v čase prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach sa v našej škole

      • nebude platiť príspevok na CVČ od 1.3.2020
      • bude platiť pomerná časť príspevku na ŠKD od 1.3.2020
      • nebude platiť príspevok na CVČ, ŠKD a ŠJ od 1.4.2020. 

      V prípade, že rodičia a zákonní zástupcovia žiakov uhrádzali svoje príspevky trvalým príkazom, resp.bankovým prevodom, vzniknuté preplatky im budú vrátené na konci šk.roka. 

     • Učíme online cez Microsoft Teams

     • Sme veľmi radi, že ako Microsoft spolupracujúca škola máme možnosť vzdelávať online pomocou aplikácie Microsoft Teams. Aj pre nás je to nová situácia a obrovská výzva, no postupne sa všetci učíme pracovať  online s prostredím Office 365. Pozrite si krátke video, ako sa trieda 5.A učí cez prostredie Microsoft Teams.

     • Dôležitá informácia zo dňa 24.3.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. 

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9! Termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva do 15.mája 2020 (bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne). Zápis detí do 1.ročníka pre šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí.  

      Ministerstvo školstva v spolupráci s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania pripravuje portál Učíme na diaľku, na ktorom učitelia, žiaci a rodičia nájdu potrebné informácie, pokyny a študijné materiály pre dištančné vzdelávanie v tomto mimoriadnom období . 

       

     • Dôležitý oznam zo dňa 12.3.2020

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V tomto období žiaci a zamestnanci školy sú povinní 

      1. rešpektovať prerušenie priamej vyučovacej činnosti na škole z dôvodu mimoriadnej situácie, ktoré má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov a zdržiavaniu sa v domácom prostredí;
      2. prihlasovať sa priebežne na Edupage školy do elektronickej triednej knihy, kde budú žiakom poskytované aktuálne informácie a študijné materiály pre dištančnú formu výučby;

      Všetky preventívne opatrenia majú za cieľ znížiť riziko šírenia koronovírusu a prerušenie priamej vyučovacej činnosti v škole z dôvodu mimoriadnej situácie má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a preto sa títo majú zdržiavať v domácom prostredí. 

      Opätovne pozývame všetkých k modlitbe, ktorá je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Pripájame sa k výzve našich biskupov a kňazov z farnosti, aby sme sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. 

      V tejto súvislosti je nám osobitne odporúčaná modlitba k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme Matku Božiu ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Bližšie informácie k duchovným aktivitám v diecéze a našej farnosti nájdete na webstránke našej farnosti.

       

     • Prerušenie vých.-vzdel. činnosti v škole

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov bude v našej škole a v školských zariadeniach v piatok 13.3.2020 prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Ak krízovým štábom nebude celoplošne zrušená prevádzka základných škôl v SR, vyučovanie bude pokračovať v utorok 17.3.2020. Aktuálne informácie podľa vývoja situácie Vám budeme v najbližších dňoch zasielať priebežne prostredníctvom aplikácie Edupage a zverejníme ich aj na školskej webstránke. V prípade, že by školy v SR boli zatvorené na dlhšie obdobie, žiaci budú dostávať úlohy, pracovné listy a študijné materiály prostredníctvom e-learningového prostredia Edupage, aplikácie Teams a e-mailu.

      Prosíme Vás, aby ste zodpovedne pristupovali k opatreniam, ktoré vydal krízový štáb a hlavný hygienik SR a rešpektovali ich. Pozývame Vás tiež pripojiť sa k výzve našich sabinovských kňazov k spoločnej modlitbe ruženca v našich rodinách o 20:00 za zastavenie šírenia nákazy, za chorých a za všetkých zdravotníkov, ktorí pomáhajú v boji s nákazou. Ďakujeme. 

     •  Darujte nám 2% z dane

     • Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE S VYPLNENÝMI ÚDAJMI, prípadne si vytlačené tlačivo môžete vyžiadať pre seba, či Vašich blízkych aj prostredníctvom Vašich detí od triednych učiteľov. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy. Bližšie informácie nájdete TU. ĎAKUJEME.

     • Opatrenia proti šíreniu nákazy

     • Vážení rodičia,

      • ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko, Holandsko, Rakúsko), v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie COVID-19 (koronavírus), žiadame Vás, aby ste v rámci opatrení na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy využili dobrovoľnú karanténu pre Vás a Vaše deti v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. 
      • Taktiež Vás žiadame, aby ste Vaše deti nechali doma aj v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa. 
      • V prípade, že u svojich detí nepozorujete žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov máte obavu posielať deti do kolektívu, informujte o tom triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy a ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. 
      • Od 11.3.2020 do 23.3.2020 bude zrušená poobedňajšia činnosť v záujmových útvaroch CVČ. ŠKD bude v riadnej prevádzke.
     • „Lyžiarak“

     • Od pondelka do piatka, na hoteli Furkotka.

      Od rána až do obeda, lyžujeme celá trieda.

      Snehu je tu ako smetí, hráme sa s ním, veď sme deti.

      Okuliare, lyže, svah, lyžujeme ako tak.

      Sú tu skvelí kuchári, čašníci aj lyžiari.

      Lyžujeme my sa radi, všetci sme tu kamaráti.

      Na hoteli je tu sranda, sme tu jedna veľká banda.

      Lyžovať už všetci vieme, všetkým za to ĎAKUJEME!

      Autori: Polohová Z., Kovaľová M., Škvarla D., Polomský F., Buša K.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 3.2 – 7.2. 2020 sa konal základný lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Hovorí sa, že počasie v Tatrách je nevyspytateľné. Aj počas tohto týždňa sme mali možnosť zažiť Štrbské Pleso zaliate slnečnými lúčmi, ale aj záveje snehu s poriadnou metelicou. Prostredie, v ktorom sa žiaci učili lyžovať bolo ideálne ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších lyžiarov. V objatí hôr a obklopení krásnou prírodou si užívali každú chvíľu strávenú na svahu.

      Podľa slov vedúceho výcviku, pána učiteľa Ďurana, bol tento lyžiarsky výcvik jedným z najúspešnejších. Každý žiak zvládol základy lyžovania a dokázal zlyžovať aspoň menší svah. Aby mohli dosiahnuť takéto výsledky, museli byť disciplinovaní a rešpektovať bezpečnostné a metodické pokyny vyučujúcich.

      Pridanou hodnotou celého výcviku bolo aj to, že sme sa mohli navzájom lepšie spoznať, utužiť vzťahy medzi sebou a samozrejme, trochu sa aj zabaviť. Počas spoločne strávených večerov sme mali možnosť objaviť mnoho skrytých talentov: herecké, moderátorské, komické, organizátorské, umelecké, improvizačné.

      Celý týždeň sa niesol v duchu driny, ale aj oddychu, priateľstva, no aj rešpektu. S Božou pomocou a ochranou sa nikomu nič vážnejšie nestalo a všetci sa plní zážitkov bezpečne vrátili domov.

      Mgr. M. Grapová

     • SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj v tomto školskom roku vyhlásila spoločnosť Orange v spolupráci  s „Recyklohráčmi“ súťaž v zbere starých nefunkčných mobilov, ktorá bola vyhlásená 10.2.2020 a potrvá do 30.4.2020. Hlavným cieľom tejto súťaže  je prehĺbenie vedomostí žiakov o triedení elektroodpadu a o jeho následnom využití.

      Ako na  to? Už zajtra môžeš staré mobily  odovzdať p.uč.Summerovej, ktorá bude viesť  evidenciu zozbieraných mobilov a vhadzovať ich špeciálnej zbernej nádoby. V hre sú aj vecné ceny pre najzberačov a školy. Viac informácií o tejto súťaži nájdete  na stránke  www.recyklohry.sk. Ďakujeme za Vašu účasť v tejto súťaži.

     • Deň elegancie

     • Už tradične jeden deň v školskom roku sa naša škola zaplní krásnymi elegantnými žiakmi i učiteľmi. V tomto roku to bolo 28.novembra 2019 (štvrtok). Ďakujeme, že ste prišli elegantne oblečení! :-)

     • Noc v knižnici s Roaldom Dahlom

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v našej škole uskutočnila  Noc v knižnici s Roaldom Dahlom. Táto školská akcia bola určená pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Hlavným bodom programu bola večerná hra pod názvom Zoznamujeme sa s knihami Roalda Dahla troška netradične. Táto hra bola jadrom celej akcie, počas ktorej sa žiaci nielen bavili, ale im aj bol nezvyčajným  spôsobom priblížený  autorov život, jeho tvorba, postavy jeho kníh a pod.

      A ako to celé prebiehalo? Žiaci v jedenástich skupinách absolvovali jedenásť súťažných disciplín. Pre súťažiacich neboli pripravené iba úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj veľa iných zábavných aktivít napríklad skladanie puzzle, práca s filmovými ukážkami, disciplína zameraná na zachytenie informácií z  audionahrávok Dahlovych kníh v anglickom jazyku a veľa iných. Na každom stanovišti ich už čakal vždy iný učiteľ alebo ôsmak, ktorý bol zároveň prezlečený za nejakú literárnu postavu z kníh Roalda Dahla.To znamená, že na chodbe našej školy ste mohli stretnúť také známe osobnosti literárneho sveta ako Charlie Bucket a Willy Wonka z knihy Charlie a továreň na čokoládu alebo sirota Sophia a Kamoš obor z rovnomennej knihy Kamoš obor.

      Skupiny žiakov, ktoré v rámci tejto hry obsadili prvé tri miesta, boli odmenené cenami. Tí, ktorí sa umiesnili na prvom mieste, získali knihy Roalda Dahla. Cieľom tejto akcie bolo preniesť žiakov do literárneho sveta  najprekladanejšieho a najpopulárnejšieho autora detských kníh 20. storočia, a tým ich nenápadne priviesť k tomu, aby v budúcnosti siahli po jeho knihách a začali ich čítať nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Myslíme si, že sa nám to podarilo, keďže pri vyhodnocovaní súťaže si chcela väčšina odniesť domov práve Dahlovu knižku.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu Pánovi, že na nás počas celej noci dohliadal a požehnal nám tento čas. Veľká vďaka patrí aj desiatim učiteľom a vybraným ôsmakom našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa, ktorí sa na príprave a realizácii tejto historicky prvej Noci v knižnici aktívne podieľali a bez ktorých by sa spomínané podujatie nemohlo uskutočniť.