• Zmena v evidencii prevzatých obedov

     • Žiaci 2.stupňa stravujúci sa v ŠJ dostali 28.2.2019 čipové prívesky (nahradia stravné lístky), ktorými sa budú od 1.marca 2019 prezentovať pri prevzatí obeda v školskej jedálni. V priebehu marca tieto čipové prívesky dostanú aj žiaci 1.stupňa. Prevzatie stravy prostredníctvom čipov a výdajného terminálu uľahčí škole sledovanie, ktorý žiak prevzal obed. Ide o predprípravu na zvládnutie situácie v súvislosti so schválenou novelou zákona o dotáciách (tzv. obedov zadarmo) od 1.septembra 2019 pre všetkých žiakov ZŠ. Dotácia bude v sume 1,20 € na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Nakoľko zvládnutie evidencie tejto agendy prinesie zvýšenú administratívnu záťaž pre školu, snažíme sa na ňu aj zavedením nového systému evidencie preberania stravy v predstihu dobre pripraviť.  

      Nové čipy sa začnú v priebehu marca využívať aj na evidenciu dochádzky žiakov, o čom Vás budeme v dostatočnom predstihu včas informovať. 

     • Testovanie 9-2019

     • V stredu 3. apríla 2019 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

      Ciele testovania:

      • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, 
      • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
     • Úspech našich dievčat v Biologickej olympiáde

     • O tom, že na našej škole máme mnoho talentovaných žiakov, svedčí aj úspech ôsmačiek na okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii C. Po absolvovaní zaujímavej praktickej časti, v ktorej boli preverené ich zručnosti v príprave preparátu a pozorovaní stavby listu pod mikroskopom, si otestovali svoje vedomosti z oblasti botaniky, zoológie a ekológie v teoretickej časti. Alžbeta Semanová sa umiestnila síce nie na pódiovom, ale pre ňu o to cennejšom 4. mieste, Terézia Tarbajová si 2. miestom zabezpečila postup do krajského kola. Dievčatám blahoželáme a Terke prajeme veľa síl a trpezlivosti v ďalšej príprave.

     • Máme víťaza krajského kola

     • 14. februára 2019 sa žiak Martin Ďuran zúčastnil krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, čomu predchádzal suverénny postup z 1. miesta v okresnom kole. Tento rok si zmeral sily so svojimi rovnako jazykovo zdatnými rovesníkmi v kategórii 1B. Po absolvovaní na koncentráciu náročnej písomnej časti, pozostávajúcej z posluchu, čítania s porozumením a testu, sa dopracoval ku konverzácii na určené témy. Za vynaložené úsilie a rozvíjanie talentov bol odmenený 1. miestom a postupom do celoštátneho kola, na ktoré sa už teraz veľmi teší. K významnému úspechu mu blahoželáme!

     • KORČUĽKOVO 2019

     • V dňoch 11. - 13. 2. 2019 sa žiaci I. stupňa našej školy zúčastnili korčuliarskeho kurzu. Niektoré deti stáli v korčuliach na ľade prvýkrát, naučili sa základné rovnovážne cvičenia, padanie - vstávanie, iné deti sa zdokonaľovali v jazde, učili sa zabrzdiť, "cúvať", prekladať nohu cez nohu... jednoducho trávili čas spolu mimo školských lavíc a mali z toho veľkú radosť. Ďakujeme Bohu za zdravé ruky a nohy, za to že sa môžme hýbať.

    • Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020
     • Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020

     • Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

     • Pilotné overovanie testovacích nástrojov

     • Naša škola bola vybraná Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) do pilotného overovania testovacích nástrojov pre žiakov 9. ročníka. Toto pilotné overovanie sa uskutoční v pondelok 11. februára 2019. Zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka z predmetov matematika (90 minút) a slovenský jazyk (70 minút). Administrácia pilotných testovacích nástrojov sa uskutočňuje v rámci celého Slovenska a bude trvať cca. 3 hodiny. Povolené pomôcky pre matematiku: kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré pero, pomocné papiere. Pilotné overovanie testovacích nástrojov budú zabezpečovať zamestnanci NÚCEM-u.

     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • Deň odovzdávania polročných hodnotení sa na našej škole niesol v znamení karnevalu, ktorý potešil predovšetkým našich najmladších žiakov. Iný druh zábavy čakal žiakov II. stupňa. Dvadsaťpäť najlepších riešiteľov triedneho kola z 5.-9. ročníka sa v tento deň venovalo školskému kolu Biblickej olympiády. Troch najúspešnejších dnes potešil okrem polročných známok aj postup do okresného kola. Terézia Tarbajová, Terézia SlaninkováMilada Režová spolu vytvoria jeden tím a spoločným úsilím sa budú snažiť v duchu hesla tohtoročnej olympiády zachovať Vernosť Pánovi. K doterajším výborným individuálnym výsledkom im blahoželáme a tešíme sa na tie spoločné :-)

      A tu sú výsledky:

       

     • Starostlivosť o vtáčiky v ŠKD

     • Január sme v našom školskom klube prežili v environmentálnom duchu. Naučili sme sa byť vnímavejšími k prírode napríklad aj prostredníctvom výroby kŕmidiel a príkrmov pre vtáky. Pri tvorení sme využívali rôzny odpadový materiál a dostupné prírodniny, ktoré sme počas pobytu vonku mohli objaviť. Vďačným materiálom boli šišky z ihličnatých stromov, ktoré staršie deti obalili bravčovou masťou a ešte lepšou pochutinou rôznymi semienkami určenými pre drobné vtáctvo. Takto vytvorili zvončeky pre vtáčiky. Naši šikovníci prváci zrecyklovali tetrapaky – zhotovovali kŕmidlá a zároveň malými dlaňami ich naplnili krmivom. Záverom našej spoločnej aktivity bolo samozrejme rozvešanie príkrmov na stromy a kríky na našom školskom dvore. Hotové dielka nám urobili obrovskú radosť a naplnili brušká vtáčikom ... a možno sme dali tip aj vám ostatným, ako môžete v zime nakŕmiť hladné vtáčie bruška :-)

      Bc.Miriam Novýsedláková

     • Zimné olympijské hry v ŠKD

     • ​​​Aby bol briežik, na briežiku sniežik, na sniežiku sane, daj nám to, Pane!  Zima je pre deti, zima je biela, ako tá dušička z detského čela.  Daj deťom sniežika, daj bielym bielu, daj radosť radosti, daj nám ju celú!

      ... a veruže aj dal. Tohtoročná snehová nádielka je riadne bohatá. Dlho sme neotáľali a rozhodli sme sa to poriadne využiť. Deti sa vedia na snehu poriadne vyšantiť, a tak sme pre nich v ŠKD pripravili Zimné olympijské hry. Pre deti boli pripravené 3 stanovištia: snežný vrch, snehová perinka a hod snehovou guľou. Deti si pri nich zmerali svoje sily a šikovnosť pri stavbe najvyššieho vrchu, v plnení vreca snehom a cvičili sa v hode snehovou guľou na terč. Radosť z hry, súťaživosť a predovšetkým dobrá nálada nás sprevádzali počas celého popoludnia. Na záver na všetkých čakala medaila a sladká odmena. Aj keď nám mráz poriadne vyštípal líčka, vysmiate tváričky a  radosť v očiach našich detí nás presvedčili o tom, že naše Zimné olympijské hry sa vydarili.

     • POŽEHNANIE ŠKOLY

     • Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej škole žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj našu školu pred zlom a hriechom, požehnávaj ju i všetkých, čo tu pracujeme, učíme sa a tiež tých, ktorí k nám prichádzajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 27.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 5. – 9. ročníka si zmerali sily v ústnom prejave, v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, ako aj v gramatike či slovnej zásobe. Všetci účastníci sa snažili podať čo najlepší výkon, ale najlepšie sa to podarilo týmto žiakom:

      • kategória A1 (5. – 7.roč.) s počtom bodov 43,5 zvíťazil Peter Ferenc.
      • kategória B1 (8. – 9. roč.) s počtom bodov 57 zvíťazil Martin Ďuran.

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

     • Sviatok sv.Mikuláša

     • Stalo sa už zvykom, že na našej škole sa deň sv. Mikuláša pripravuje v réžii deviatakov. Tak tomu bolo aj tento rok. Deviataci si pre svojich mladších spolužiakov nacvičili scénku, ktorá mala názov „Ako sa čertík Bertík stal anjelom.“ Po predstavení dostali deti balíčky plné sladkostí. Zatiaľ čo žiaci I. stupňa dostali svoju odmenu, keď zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku, žiaci II. stupňa to mali tento rok trocha náročnejšie. Museli absolvovať návštevu piatich stanovíšť, splniť päť úloh a až potom boli odmenení sladkosťami. Trvalo im to síce trocha dlhšie, ale o to viac sa tešili na sladkú odmenu.

      Čertík Bertík, ktorý bol hrdinom dňa, sa určite páčil všetkým divákom. Veríme, že tak ako jemu pomohla modlitba, pokora a dobré skutky, tak aj nás budú sprevádzať myšlienky na konanie dobrých skutkov nielen počas Vianoc. Požehnané vianočné sviatky Vám praje 9. A

     • Jedálny lístok aj v mobile

     • Vážení rodičia, od 1.decembra 2018 Vám prinášame možnosť prezerania jedálneho lístka aj pomocou mobilnej aplikácie Edupage. Pomocou tejto aplikácie Vám pribudla možnosť odhlásenia, resp. prihlásenia Vášho dieťaťa na obed. Toto odhlásenie, resp. prihlásenie prostredníctvom aplikácie bude záväzné pre daný deň, tj. podľa neho bude dieťaťu vydaná / nevydaná strava. Postupne v priebehu mesiaca v tejto aplikácii pribudne aj evidencia Vašich platieb za stravu, takže budete mať lepší prehľad o Vašich preplatkoch, prípadne nedoplatkoch na stravnom. Veríme, že uvedená novinka prispeje k Vašej spokojnosti a ku skvalitneniu našich služieb.

     • Deň elegancie 2018

     • V piatok 30.11.2018 sa naša škola zmenila na školu plnú elegancie nielen oblečením, ale aj slušným správaním a dodržiavaním spoločenskej etikety. Spojením všetkých troch častí sa vyučovací proces stal výnimočným a príjemným pre celú našu školu :-)

     • Exkurzia do výrobne hostií a planetária

     • Dňa 24.10.2018 absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka exkurziu do Výrobne hostií a do Hvezdárne a planetária v Prešove. S výrobou hostií začali sestry Congregatio Jesu pred takmer sto rokmi. Najprv nimi zásobovali prešovskú farnosť, dnes sú hostie rozvážané do približne 1500 farností a filiálok po celom Slovensku. Námahu a obetavosť sestier žiaci a ich rodičia podporili štedrou zbierkou potravín a potrieb do domácnosti pre OZ Magis, ktorého založenie a činnosť riadia sestry CJ.

      Na otázku detí, či stíhajú piecť taký počet hostií, sme dostali prekvapivú odpoveď: „Áno, lebo počet objednávok klesá...“ Aj táto reakcia nás môže povzbudiť k zamysleniu nad našou aktívnou účasťou na liturgii, ktorou sa nemyslí účasť na modlitbách, speve, prednese čítaní, ale ktorá sa dosahuje prijímaním Eucharistie. Sv. Pius X. sa o svätom prijímaní vyjadril, že je to „najkratšia a najistejšia cesta do neba.“

      Každý z nás môže byť v tomto príkladom pre prvoprijímajúce deti, ktorých zážitky z exkurzie sú nasledovné:

      „Ráno sme išli autobusom do Prešova do výrobne hostií. Bola tam sestra a povedala nám všetko o tom, ako Pius X. dovolil deťom pristúpiť k sviatosti Eucharistie a potom sme sa pozerali, ako sa vyrábajú hostie. Potom sme išli do planetária na prednášku o Slnku, ľahli sme si na kreslá a pozerali Alžbetkin vesmír a hviezdnatú oblohu.“ Sára Š.

      „Páčili sa mi stroje na vyrezávanie hostií, socha pápeža Pia X. a aj to, že sme sa zapisovali do knihy. Môj najväčší zážitok bol, keď sme dostali oblátku.“ Emanuel K.

      „V planetáriu sa mi páčilo, lebo nám premietali o planétach a dalo sa tam zaspať. Mohli sme si tam zakúpiť aj záložky, meniace sa planéty aj maľovanky. Bola tam miestnosť, kde boli pohodlné kreslá. Ukazovali nám príbeh o dievčatku Alžbetke a o jej dedkovi. Bolo tam super.“ Sára F.

      „Najviac sa mi páčilo, ako už upečené hostie vykrajovali na stroji a ako dávali cesto do strojov. V planetáriu sa mi páčilo, ako sme videli planéty.“ Matej Č.

      „Mne sa na planetáriu páčili 3D karty a rozprávka Alžbetkin vesmír. Bola tam aj veľká strecha, na ktorej sa premietalo, veľmi sa mi to páčilo. Vo výrobni hostií sa mi páčili stroje, socha Pia X., vykrajovanie hostií a bolo tam veľa múky.“ Dávid Ch.

     • Hodina deťom

     • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Aj naša škola sa 9.novembra 2018 zapojí do tejto zbierky. Svoj príspevok budete môcť vložiť do označených pokladničiek, s ktorými jednotlivé triedy navštívia dobrovoľníci označení preukazom. 

      Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:

      1. Dieťa a jeho radosti - preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným
      2. Dieťa a jeho starosti - intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich                                              rodina
      3. Dieťa a jeho škola - projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných                                            zručností detí aj učiteľov
      4. Dieťa a jeho komunita - projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi
     • Sabinovský slávik

     • Október, nazývaný aj „Mesiac úcty k starším“ je mesiacom, kedy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s mestom Sabinov organizuje podujatie Sabinovský slávik, na ktorom sa prezentujú ľudoví speváci zo Sabinova a jeho okolia. Ani tento rok tomu nebolo ináč a tretiu októbrovú nedeľu sa stretli  šikovní speváci, ktorí so sprievodom ľudovej hudby Sabinovčan potešili srdcia mnohých seniorov. Tí ich za to odmenili potleskom. Medzi spevákmi boli  aj naše žiačky Alexandra Krausová a Dorotka Jusková, ktoré neváhali a boli ochotné svojim spevom urobiť radosť našim starkým. Ďakujeme dievčatám, že obetovali svoj voľný čas a prispeli tak k vydarenej akcii.   

     • Príspevok na rekonštrukciu ŠJ

     • Vážení rodičia,chceli by sme Vás požiadať o dobrovoľný príspevok, ktorý môžete vložiť do pokladničky vo vestibule školy alebo zaslať na účet IBAN: SK4509000000000096282363 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť "Darovací príspevok")na modernizáciu školskej jedálne a kuchyne. V posledných mesiacoch skončila svoju funkčnosť rúra na pečenie a jeden varný kotol, druhý kotol tečie a nevieme ho opraviť. V nevyhovujúcom stave je aj podlaha v jedálni. Celková investícia do modernizácie (sfunkčnenia) kuchyne bude cca 15 000 Eur.

      Bude zahŕňať

      ·         nový konvektomat,

      ·         digestor ku konvektomatu

      ·         varný kotol + príslušenstvo a inštalačný materiál

      ·         podlahu

      Spôsob financovania

      ·         konvektomat bude financovaný formou prenájmu a následného odkúpenia za zostatkovú cenu z prostriedkov školy

      ·         príslušenstvo ku konvektomatu – stojan, varné nádoby, zmäkčovač vody – z prostriedkov školy

      ·         varný kotol  + digestor + ventilátor + montážny materiál z príspevku od rodičovského spoločenstva

      ·         podlaha z Vašich dobrovoľných príspevkov a z prostriedkov školy

       

      Práce budú prebiehať v týždni od 29.októbra 2018 a mali by sa ukončiť počas jesenných prázdnin. Uvedená investícia pomôže spríjemniť prostredie pre Vaše deti a bude významným krokom k zvládnutiu realizácie plánovaného zavedenia bezplatných obedov pre všetkých žiakov školy. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky vo vestibule školy. Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pomoc.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie