• Biela pastelka 2021

     • Do zbierky sa môžete zapojiť svojím príspevkom aj v našej škole a tiež u našich dobrovoľníkov v meste. 

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.septembra 2021 o 16:30 v jdenotlivých triedach. Po spoločnej časti vysielanej v školskom rozhlase bude stretnutie pokračovať triednymi aktívmi. Prineste si, prosím, vlastné písacie potreby (každý návštevník musí vypísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti). Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti na AG testovanie dostanú 5 ks testov na domáce samotestovanie detí (škola dostala výrazne obmedzený počet testov). Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • Základné informácie zo ŠJ

      1. Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
      2. Stravné uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu SK13 0900 0000 0005 0215 7614 (VS: každý žiak ma pridelený v Edupage) vždy mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
      3. Stravné odporúčame uhrádzať trvalým príkazom na úhradu. Pre žiakov 1. stupňa odporúčame sumu trvalého príkazu 22 €, pre žiakov 2. stupňa v sume 25 €..
      4. Ročný poplatok za úhradu režijných nákladov:  žiaci 1. – 9. ročníka 
       15,- EUR   /  1. polrok splatnosť do 15.10.2021
       15,- EUR  /  2.polrok splatnosť do 15.02.2022 
      5. Upozorňujeme rodičov, že ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni. Neodhlásená strava prepadá.
      6. Evidencia odoberania obedov v školskej jedálni sa realizuje prostredníctvom dochádzkových čipov. V prípade opakovaného zabudnutia čipu alebo nerešpektovania potreby evidencie, bude mať vedúca školskej jedálne právo obed dieťaťu NEVYDAŤ.
      7. Odhlásiť resp. prihlásiť stravu je možné deň vopred alebo vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 7:30 hod. ráno.
      8. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
      9. Odhlásenie je možné urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage,telefonicky alebo formou SMS na t. č. 051/4525 103  alebo 0950 381 714.
      10. Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy vyhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

       

      V Sabinove dňa 31.08.2021
      Silvia Labudová, vedúca ŠJ

     • Začiatok šk.roka 2021/2022

     • Pozývame žiakov, rodičov a priateľov našej školy na otvorenie nového šk.roka 2021/2022 spojené so slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 o 8.00 vo farskom kostolePo skončení sv.omše sa spoločne presunieme do areálu školy.

     • Pokyny k začiatku šk.roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vo štvrtok 2.septembra po sv.omši bude slávnostné otvorenie šk.roka v areáli školy. Po ňom pôjdu do tried iba žiaci 1. a 5.ročníka. Pred nástupom do školy musí rodič pre svoje dieťa predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je možné nájsť aj na našej webstránke v sekcii DOKUMENTY). Bez tohto vyhlásenia nemôže byť žiak vpustený do priestorov školy.

      Po skončení oficiálneho programu budú pani vychovávateľky realizovať zápis detí do ŠKD. Zápisný lístok nájdete na webstránke v sekcii DOKUMENTY, odkiaľ si ho môžete už vopred stiahnuť a vyplnený priniesť do školy. Taktiež bude možné v prvý deň školského roka prihlásiť žiakov na obedy v ŠJ (varí sa až od piatka 3.9.2021). Prihlasovanie žiakov na obedy prebehne pri bočnom vchode do budovy školy (pri jedálni). Prihlášku do ŠJ taktiež nájdete na na webstránke v sekcii DOKUMENTY, odkiaľ si ju môžete už vopred stiahnuť a vyplnenú priniesť do školy. 

      Ako sme Vás už informovali, ministerstvo umožnilo na začiatku školského roka dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Na základe zisteného záujmu škola dostala požadovaný počet kloktacích textov. Tieto testy budú prihláseným záujemcom rozdané v škole 2.septembra. Žiak vykoná kloktanie doma pod dohľadom zákonného zástupcu. Zber vzoriek sa uskutoční hneď v piatok 3.septembra 2021 po príchode do školy. Ponúkame pomôcku pre rodičov na vykonanie testu kloktaním vo forme Návodu na použitie kloktacieho testu, prípadne si môžete pozrieť inštruktážne video. Rodičia po vykonaní testu následne vyplnia v aplikácii Edupage tlačivo Čestné vyhlásenie - samoodber.

      Prajeme Vám všetkým pokojný a šťastný začiatok školského roka 2021/2022.

     • Informácia k poskytovaniu obedov pre žiakov od 1.9.2021

     • Vážení rodičia, dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:  

      • koí sa poskytovanie obedov  zadarmo pre všetkých žiakov,  
      • na obedy však žiaci môžu chodiť aj naďalej, ale za príslušný poplatok,
      • obedy zadarmo budú pre deti z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem nedosahuje úroveň životného minima,
      • novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu (obedy zadarmo), sú deti z domácností, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr.nezamestnaní, dôchodcovia a pod.) - táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením). 

      Bližšie informácie si môžete pozrieť na https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/narok-na-obedy-zadarmo-danovy-bonus 

      ​​​​​​​

     • MDD v ŠKD - Fandíme hokeju

     • Náš školský dvor sa v krásny sviatok MDD 2021 premenil na hokejové ihrisko. Deti z troch oddelení ŠKD spoločne zápolili v jednotlivých tretinách o dôležité body - o body plné chuti zábavy, súboja a smiechu. Za vydarený deň ďakujeme samozrejme všetkým hráčom a trom odvážnym p. vychovávateľkám, ktoré s radosťou deti odmenili medailami a sladkými cenami.

     • Testovanie 9 2021 - Oznam

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v školskom roku 2020/2021 zrušil externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov. Do tejto vzorky bola zaradená aj naša škola. Cieľom monitoringu je zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou, a prepojiť výsledky dotazníka s dosiahnutou vedomostnou úrovňou žiakov.Žiaci budú riešiť dva testy (matematika, slovenský jazyk a literatúra) a vyplnia jeden dotazník.

     • Pokyny pred nástupom žiakov 5.- 7.ročníka do školy

     • Vážení rodičia, mlí žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva od pondelka 26.4.2021 sa obnovuje v školách prezenčné vyučovanie pre žiakov 5.- 7.ročníkaPodmienkou vstupu žiakov do školy je negatívny test žiaka a jedného z rodičov (AG alebo PCR test). Kópie týchto testov sa prikladajú k Vyhláseniu o bezinfekčnosti (8a) - žiak a zákonný zástupca (II.stupeň ZŠ), ktoré sa podáva prostredníctvom aplikácie Edupage (kópia testu sa v aplikácia nahrá ako príloha súboru). Žiaci, u ktorých sa už zisťoval záujem o kloktacie testy minulý týždeň a doniesli súhlas rodičov na ich vykonanie, môžu sa prísť otestovať v piatok 23.4.2021 o 7:45 (u nich už nebude treba AG test, iba test jedného z rodičov). Všetky testy pre potreby školskej dochádzky sú platné 7 dní (tj. treba ich pravidelne obnovovať každý týždeň). Všetci žiaci 5.- 7.ročníka, ktorí sa stravovali v ŠJ sú automaticky od pondelka prihlásení na stravu! V prípade, že o stravovanie v ŠJ nemáte záujem, treba sa odhlásiť u vedúcej ŠJ. Počas celého vyučovania majú žiaci na tvári respirátor alebo rúško!!

     • Pokyny k nástupu žiakov 8. a 9.ročníka do školy

     • Vážení rodičia, mlí žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva od pondelka 19.4.2021 sa obnovuje v školách prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9.ročníka.  Počas Podmienkou vstupu žiakov do školy je negatívny test žiaka a jedného z rodičov (AG alebo PCR test). Kópie týchto testov sa prikladajú k Vyhláseniu o bezinfekčnosti (8a) - žiak a zákonný zástupca (II.stupeň ZŠ), ktoré sa podáva prostredníctvom aplikácie Edupage (kópia testu sa v aplikácia nahrá ako príloha súboru). Žiaci, u ktorých sa už zisťoval záujem o kloktacie testy pred niekoľkými týždňami a doniesli súhlas rodičov na ich vykonanie, môžu sa prísť otestovať v piatok 16.4.2021 o 8:00 (u nich už nebude treba AG test, iba test jedného z rodičov). Všetky testy pre potreby školskej dochádzky sú platné 7 dní (tj. treba ich pravidelne obnovovať každý týždeň). Všetci žiaci 8. a 9.ročníka, ktorí sa stravovali v ŠJ sú automaticky od pondelka prihlásení na stravu! V prípade, že o stravovanie v ŠJ nemáte záujem, treba sa odhlásiť u vedúcej ŠJ. Vyučovanie bude v škole prebiehať v týždni od 19.4.2021 pre žiakov 8. a 9.ročníka podľa doterajšieho rozvrhu dištančného vzdelávania, aby učitelia mohli zabezpečovať online vyučovanie v ročníkoch 5.- 7. Vyučovanie bude končiť o 12:45. Počas celého vyučovania majú žiaci na tvári respirátor!!

       

     • Testovanie kloktacími testami

     • Vážení rodičia, našej škole vždy záležalo na zdraví žiakov aj učiteľov. Preto sme sa rozhodli zapojiť sa do pilotného testovania kloktacími testami. Čo sú kloktacie testy? Ide o bezbolestné testovanie  výplachom ústnej dutiny (kloktaním). Je to forma PCR testu. Tento druh testovania je momentálne určený žiakom 3. a  4.ročníka základných škôl a II. stupňa základných škôl, ktorí navštevujú prezenčnú výučbu. Testovaním zistíme, či môžeme pokojne pokračovať v prezenčnej výučbePreto by sme veľmi ocenili, aby sa do tohto testovania, ktoré sa bude realizovať pravidelne každý piatok, zapojilo čo najviac žiakov našej školy. Aj týmto zodpovedným prístupom môže každý z nás prispieť k zlepšeniu súčasnej vážnej epidemiologickej situáciiAk sa rozhodnete dať svoje dieťa otestovať touto formou, stačí ak vyplníte SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY a prílohu ZBER ÚDAJOVĎakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu. Ďalšie informácie získate na STRÁNKE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA.

      Prajeme Vám pokoj a dobro. Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy 

     • Vyučovanie v škole do piatka 5.marca doterajším spôsobom!

     • Vážení rodičia, v priebehu dňa sme Vás prostredníctvom triednych učiteľov kontaktovali, aby sme zistili koľkí z Vás musia vykonávať prácu prezenčnou formou na pracovisku od zajtra 3.3.2021. Popoludní však vyšla z ministerstva školstva počas tlačovej konferencie informácia, že nové pravidlá pre školské vyučovanie sa budú uplatňovať až od pondelka 8.marca. Z tohto dôvodu Vás chceme informovať, že do konca týždňa pokračuje vyučovanie v škole na 1.stupni doterajším spôsobom pre všetkých žiakov !!! 

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie